Category Archives: Non classé

DIEU CHANGE LE MAL EN BIEN

Dieu ne se repose pas quand il s’agit de vous et de votre croissance…! Il met tout en place pour favoriser votre développement, votre épanouissement et votre transformation. Et aujourd’hui nous poursuivons avec ce verset :

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »  Romains 8.28.

Le mot « concourt » vient du grec « sunergeo« . Cela peut aussi se traduire par « travaillent ensemble », « coopèrent », « collaborent », « assistent ».

Le Père, le Fils et l’Esprit Saint travaillent ensemble pour votre bien.

Joseph, dont nous trouvons l’histoire dans le livre de la Genèse, est un bon exemple de cette collaboration divine pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il avait reçu des rêves de Dieu pour sa vie mais ses frères jaloux ont voulu en finir avec lui. Ils l’ont vendu à une caravane d’Ismaélites qui eux-mêmes l’ont vendu comme esclave en Égypte. Par la suite, il s’est retrouvé en prison pour des années. Est-ce que cela semblait concourir à son bien…? En apparence non, mais en réalité oui. Un jour, il dira à ses frères venus demander son aide : « Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. »  Genèse 50.20.

Joseph est passé de la case prison à premier ministre de l’Égypte…!

La Bible nous encourage à faire confiance au Seigneur en tout temps : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »  Luc 18.27.

Oui, Dieu travaille à votre bien…! Seul Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien.

Mon ami(e), lorsque quelque chose d’inattendu vous arrive, prenez une position de foi et confessez… Je sais que toutes choses concourent à mon bien. Ne craignez pas, croyez seulement que le Seigneur fait concourir toutes choses pour votre bien.

Hetsika lehibe, May-Jona 2018 miaraka @ Fiangonana Agapé

Hetsika hanasana antsika rehetra tsy ankanavaka eto FRANCE ary LYBAN. Samia mifampilaza.
Tena tia sy mihevitra antsika JESOSY. Aza misalasala miantso raha mila fanazavana fanampiny ianao.
Tel : 0141600163- 0630042501

Fotoam-bavaka hoan’ny tanindrazana

AVY AIZA NY FAMONJENA AHY ?

Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho : Avy aiza ny famonjena ahy ?

« Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. » Salamo 121. 1-2

Tsy misy azo ianteherana intsony raha ny zava-misy ety ambany masoandro, toa lasa miovaova daholo ; ny toetr’andro lasa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy intsony ao anatin’ny herin’andro iray dia mivadibadika  be ihany , tsy hita intsony hoe , ririnina  sa lohataona ?

VAVAKA FIFADIAN-KANINA 21 andro . Ny 21 Fév h@ 14 Mars

Vavaka fifadian-kanin’i Daniela

( Daniela 10.1-2-3)

Manoloana izao ANDRO MAHORY  izao, izay miharatsy tokoa, dia araka ny voalazan’ny   II Tim 3 ;1-7, mba vakio anié ;

Izany rehetra izany anefa  dia tsy manova ny programan’Andriamanitra , dia ny Fiverenan’ i JESOSY  KRISTY tsy ho ela , haka izay nantsoina tamin’ny Anarany, ny Kristianina izany  , dia izay  vonona tsara, miady ny ady tsaran’ny finoana, maharesy ny fahavalo rehetra indrindra fa ity nofontsika ity , izay manohitra hatrany ka tsy manaiky hanao ny sitrapon’Andriamanitra . Ny  Apostoly Paoly  dia manana fijery hafa mihintsy raha ny mikasika ity momban’ny nofony : koa izany indrindra ry Havana malala , Mpihaino Radio no; anasanay anao .

I Korintiana 9-27  Fa  asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.  Ary dia sahy izy nilaza satria naharesy ny nofony  fa ;
2 Timoty 4 : 7 -8  Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’ izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’ izay rehetra tia ny fisehoany koa.
Mba tianao ve ny hahatanteraka izao fihazakazahana ataonao izao ?, ka sahy hilaza tahaka an’i Paoly koa ianao , ka hotehirizina ho anao ny satro-boninahitry ny Fahamarinana. Koa;

Miantso antsika rehetra indray hanao  » Vavaka sy Fifadian-kanina mandritra ny 21 andro, tsy mihinana afa-tsy ny (fruits et légumes) ary ny rano. Hanombo ny nofontsika , hanovo hery mba handray HOSOTRA vaovao hoentina manohy ny HAZAKAZAKA . Tsarovy ry havana fa izay maharitra hatramin’ny farany ihany no ho vonjena ; tsy izay  rehetra nanomboka akory…. fa izay maharitra hatramin’ny farany  Mat 24:13. Afaka miaraka mivavaka aminay amin’ny « conférence téléphone gratuite » ianao koa aza misalasala ny miantso anay raha mila fanazavana fanampiny .

Ry Havana , mila mivavaka be isika ,  fa io irery ihany no HERY LEHIBE hoan’ny kristianina ilaina eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

Izay BE VAVAKA dia BE HERY   fa izay  KELY  VAVAKA  kosa  dia  KELY  HERY.

VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA 21 ANDRO – NY 21 FEV h@ 14 MARS 2018

raha ny oloko 1Vavaka fifadian-kanin’i Daniela

( Daniela 10.1-2-3)

Manoloana izao ANDRO MAHORY  izao, izay miharatsy tokoa, dia araka ny voalazan’ny   II Tim 3 ;1-7, mba vakio anié ;

Izany rehetra izany anefa  dia tsy manova ny programan’Andriamanitra , dia ny Fiverenan’ i JESOSY  KRISTY tsy ho ela , haka izay nantsoina tamin’ny Anarany, ny Kristianina izany  , dia izay  vonona tsara, miady ny ady tsaran’ny finoana, maharesy ny fahavalo rehetra indrindra fa ity nofontsika ity , izay manohitra hatrany ka tsy manaiky hanao ny sitrapon’Andriamanitra . Ny  Apostoly Paoly  dia manana fijery hafa mihintsy raha ny mikasika ity momban’ny nofony : koa izany indrindra ry Havana malala , Mpihaino Radio no; anasanay anao .
IKorintiana 9-27

fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.  Ary dia sahy izy nilaza satria naharesy ny nofony  fa ;
2 Timoty 4 : 7 -8  Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’ izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’ izay rehetra tia ny fisehoany koa.
Mba tianao ve ny hahatanteraka izao fihazakazahana ataonao izao ?, ka sahy hilaza tahaka an’i Paoly koa ianao , ka hotehirizina ho anao ny satro-boninahitry ny Fahamarinana. Koa;

Miantso antsika rehetra indray hanao  » Vavaka sy Fifadian-kanina mandritra ny 21 andro, tsy mihinana afa-tsy ny (fruits et légumes) ary ny rano. Hanombo ny nofontsika , hanovo hery mba handray HOSOTRA vaovao hoentina manohy ny HAZAKAZAKA . Tsarovy ry havana fa izay maharitra hatramin’ny farany ihany no ho vonjena ; tsy izay  rehetra nanomboka akory…. fa izay maharitra hatramin’ny farany  Mat 24:13. Afaka miaraka mivavaka aminay amin’ny « conférence téléphone gratuite » ianao koa aza misalasala ny miantso anay raha mila fanazavana fanampiny .

Ry Havana , mila mivavaka be isika ,  fa io irery ihany no HERY LEHIBE hoan’ny kristianina ilaina eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

Izay BE VAVAKA dia BE HERY   fa izay  KELY  VAVAKA  kosa  dia  KELY  HERY.

Pasteur Mario Razafimanjato.

Tel : 0141600163 – 0630042501

Mirahaba antsika rehetra tratry ny taona 2018

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika nomeny tombon-taona iray indray. Izahay tompon’andrikitra eto @ radio Agape koa dia faly miarahaba antsika rehetra notahian’ny Jesosy ka velon’aina soa aman-tsara daolo. Ny faniriana ho antsika rehetra amin’ity taona 2018 ity dia  ho taona FANDROSOANA  amin’ny lafiny rehetra, indrindra fa amin’ny lafiny aram-panahy, satria ny fanahy no maha olona sady maharitra ho mandrakizay ary tsy mety maty , fa izao hita rehetra izao dia tsy maintsy ho levona sy ho simba tsy misy maharitra, noho izany dia  ampaherezina isika rehetra mba hibanjina sy handroso ka hikarakara ilay hoavy maharitra sy tsy mety maty dia ny fanahintsika . Làlana roa no tsy maintsy  halehan’ny fanahy ; na ho eo anilan’Andriamanitra mandrakizay, na ho very lavitra Azy any amin’ny farihy mirehitr’afo , fahoriana sy ny fijaliana ary ny fikotroha-nify mandrakizay.

Mbola fitiavany sy famindrampony no nanomezany antsika taona iray indray mba HIKARAKARANA ny fanahintsika koa dia samia manararaotra indray hitombo amin’ny zava-panahy izay tsy ho hesorina amintsika. Efesiana 5:16 ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. 

Tsarovy fa misy fetra iany ny fotoana omeny antsika koa aza mandany andro amin’izay tsy mahasoa intsony fa fohy ihany sady voafetra ny fotoana nomeny antsika .

Pastera Razafimanjato mivady

 

HAZAKAZAKA ARAHIM-PITAKA

Fampieritreretena

Tahaka ny mpihazakazaka hoy i Paoly ny fanompoana an’Andriamanitra. Eo amin’ny tany fihazakazahana hoy izy no hanaovana izany ary misy loka raisin’ny mpandray anjara.

Eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra manko dia misy tokoa ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony. Fil 3. 14. Ary nambarany tamin’izany fa ny mpihazakazaka rehetra dia mila mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra… Ary tsy  tokony hanao kitoatoa. Tokony hihazakazaka amin’ny faharetana ihany koa  ny mpihazakazaka . Heb 12. 2.

Raha te-hahazo loka ary ianaodia tokony hampiarinao ireo fe-petra takiana amin’ny mpihazakazaka ireo. Ny Apostoly Paoly izay nampahery antsika tamin’ny alalan’ireo teny ireo, izay efa niainany rahateo dia nanambara fa nahazo izany loka izany. Hoy ny II Tim 4 : 7-8 « Efa niady ny ady tsara aho ; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; hatr’izao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo Mpitsara marina, ho ahy amin’nizay andro izay  ; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny fisehoany koa. » 

Ity misy fanoharana kely mikasika ny tsy fananan’ny mpifaninana mihazakazaka sasantsasany fahononantena.

Indra andro nisy fifaninanan hazakazaka izay hahazoana loka . Ny mpifaninana tamin’izany dia ny saka, alika, bitro, ary ny sokatra. Hoy angamba ianao hoe tsy lasan’ny alika sy ny saka ve ny loka ? Very lavitra ny sokatra ary aleo tonga dia tsy miheritreritra ahazo ny loka.

Nifanohitra tanteraka amin’izy heritreritrao izay anefa ny nitranga. Marihina etoana fa ireo biby ireo dia samy manana ny tompony izay nikarakara azy avy. rehefa voavinavinana’ny tompon’ny sokatra ary fa tsy afaka handresy iretsy biby  telo faingam-pandeha iretsy velively ny sokatra dia nahita teti-dratsy izy mba hahazoan’ny siokatra ny fandresena. Lasa nakany  an-tsena izy  vka nividy taolana sy karaoty ary trondro satria fanatany tsara fa ireo no sakafo tsy ananan’iretsy biby  hafa fahononan-tena. Avy eo dia lasa izy nitoetra teny an-tenantenan-dàlana manandrify ny hazakazaka.

Nanomboka ary ny hazakazaka. Avy dia niriotra mafy tsy nisy toy izany ny bitro, izay narahan’ny saka sy ny alika avy aoriana. Iny ary fa tsinjon’ny tompon’ny sokatra ilay bitro ka notsipazany karaoty. Revo nihinana karaoty ny bitro ka dia hadinony ny hazakazaka. Ireny koa fa tamy ny saka sy ny alika, notsipazan’ilay tompon’ny sokatra  trondro anefa ny saka ary ilay alika kosa notsipazany taolana. Nilaozan’ireto farny ireto koa ny tany fihazakazahana satria fy  ny taolana sy ny trondro ka revo izy ireo. Nandritra izany anefa dia nandroso tsy niato ny sokatra ka lasany mora foana ny fandresena.

Ry rahalahy sy anabavy, aoka isika hitandrina amin’ny izao hazakazaka filokana napetraka eo anoloantsika izao. Fantaro fa ny devoly dia mamandrika antsika ny amin’ny zavatry ny nofo izay tiantsika, dia izay tsy ananan-tsika fahononan-tena. Noho izany dia tohizo hatrany ny hazakazaka mandra-pahatonga anao any amin’ny tanjona farany , ary aoka ianao hijery an’i JESOSY KRISTY Tompon’ny finoantsika izay efa tonga any an-danitra. Heb 12 : 1-2  » Ko amin’izany , satria misy vavolom-belona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika , ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka ao anoloantsika izao, mijery an’i JESOSY  TOmpn’ny finoantsika sy Mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny aankavanan’ny seza fiandrianan’ Andriamanitra Izy ».

Pastera Jean de Dieu. R