Category Archives: Non classé

DIEU CHANGE LE MAL EN BIEN

Dieu ne se repose pas quand il s’agit de vous et de votre croissance…! Il met tout en place pour favoriser votre développement, votre épanouissement et votre transformation. Et aujourd’hui nous poursuivons avec ce verset :

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »  Romains 8.28.

Le mot « concourt » vient du grec « sunergeo« . Cela peut aussi se traduire par « travaillent ensemble », « coopèrent », « collaborent », « assistent ».

Le Père, le Fils et l’Esprit Saint travaillent ensemble pour votre bien.

Joseph, dont nous trouvons l’histoire dans le livre de la Genèse, est un bon exemple de cette collaboration divine pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il avait reçu des rêves de Dieu pour sa vie mais ses frères jaloux ont voulu en finir avec lui. Ils l’ont vendu à une caravane d’Ismaélites qui eux-mêmes l’ont vendu comme esclave en Égypte. Par la suite, il s’est retrouvé en prison pour des années. Est-ce que cela semblait concourir à son bien…? En apparence non, mais en réalité oui. Un jour, il dira à ses frères venus demander son aide : « Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. »  Genèse 50.20.

Joseph est passé de la case prison à premier ministre de l’Égypte…!

La Bible nous encourage à faire confiance au Seigneur en tout temps : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. »  Luc 18.27.

Oui, Dieu travaille à votre bien…! Seul Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien.

Mon ami(e), lorsque quelque chose d’inattendu vous arrive, prenez une position de foi et confessez… Je sais que toutes choses concourent à mon bien. Ne craignez pas, croyez seulement que le Seigneur fait concourir toutes choses pour votre bien.

AVY AIZA NY FAMONJENA AHY ?

Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho : Avy aiza ny famonjena ahy ?

« Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. » Salamo 121. 1-2

Tsy misy azo ianteherana intsony raha ny zava-misy ety ambany masoandro, toa lasa miovaova daholo ; ny toetr’andro lasa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy intsony ao anatin’ny herin’andro iray dia mivadibadika  be ihany , tsy hita intsony hoe , ririnina  sa lohataona ?

VAVAKA FIFADIAN-KANINA 21 andro . Ny 21 Fév h@ 14 Mars

Vavaka fifadian-kanin’i Daniela

( Daniela 10.1-2-3)

Manoloana izao ANDRO MAHORY  izao, izay miharatsy tokoa, dia araka ny voalazan’ny   II Tim 3 ;1-7, mba vakio anié ;

Izany rehetra izany anefa  dia tsy manova ny programan’Andriamanitra , dia ny Fiverenan’ i JESOSY  KRISTY tsy ho ela , haka izay nantsoina tamin’ny Anarany, ny Kristianina izany  , dia izay  vonona tsara, miady ny ady tsaran’ny finoana, maharesy ny fahavalo rehetra indrindra fa ity nofontsika ity , izay manohitra hatrany ka tsy manaiky hanao ny sitrapon’Andriamanitra . Ny  Apostoly Paoly  dia manana fijery hafa mihintsy raha ny mikasika ity momban’ny nofony : koa izany indrindra ry Havana malala , Mpihaino Radio no; anasanay anao .

I Korintiana 9-27  Fa  asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.  Ary dia sahy izy nilaza satria naharesy ny nofony  fa ;
2 Timoty 4 : 7 -8  Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’ izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’ izay rehetra tia ny fisehoany koa.
Mba tianao ve ny hahatanteraka izao fihazakazahana ataonao izao ?, ka sahy hilaza tahaka an’i Paoly koa ianao , ka hotehirizina ho anao ny satro-boninahitry ny Fahamarinana. Koa;

Miantso antsika rehetra indray hanao  » Vavaka sy Fifadian-kanina mandritra ny 21 andro, tsy mihinana afa-tsy ny (fruits et légumes) ary ny rano. Hanombo ny nofontsika , hanovo hery mba handray HOSOTRA vaovao hoentina manohy ny HAZAKAZAKA . Tsarovy ry havana fa izay maharitra hatramin’ny farany ihany no ho vonjena ; tsy izay  rehetra nanomboka akory…. fa izay maharitra hatramin’ny farany  Mat 24:13. Afaka miaraka mivavaka aminay amin’ny « conférence téléphone gratuite » ianao koa aza misalasala ny miantso anay raha mila fanazavana fanampiny .

Ry Havana , mila mivavaka be isika ,  fa io irery ihany no HERY LEHIBE hoan’ny kristianina ilaina eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

Izay BE VAVAKA dia BE HERY   fa izay  KELY  VAVAKA  kosa  dia  KELY  HERY.

VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA 21 ANDRO – NY 21 FEV h@ 14 MARS 2018

raha ny oloko 1Vavaka fifadian-kanin’i Daniela

( Daniela 10.1-2-3)

Manoloana izao ANDRO MAHORY  izao, izay miharatsy tokoa, dia araka ny voalazan’ny   II Tim 3 ;1-7, mba vakio anié ;

Izany rehetra izany anefa  dia tsy manova ny programan’Andriamanitra , dia ny Fiverenan’ i JESOSY  KRISTY tsy ho ela , haka izay nantsoina tamin’ny Anarany, ny Kristianina izany  , dia izay  vonona tsara, miady ny ady tsaran’ny finoana, maharesy ny fahavalo rehetra indrindra fa ity nofontsika ity , izay manohitra hatrany ka tsy manaiky hanao ny sitrapon’Andriamanitra . Ny  Apostoly Paoly  dia manana fijery hafa mihintsy raha ny mikasika ity momban’ny nofony : koa izany indrindra ry Havana malala , Mpihaino Radio no; anasanay anao .
IKorintiana 9-27

fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.  Ary dia sahy izy nilaza satria naharesy ny nofony  fa ;
2 Timoty 4 : 7 -8  Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’ izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’ izay rehetra tia ny fisehoany koa.
Mba tianao ve ny hahatanteraka izao fihazakazahana ataonao izao ?, ka sahy hilaza tahaka an’i Paoly koa ianao , ka hotehirizina ho anao ny satro-boninahitry ny Fahamarinana. Koa;

Miantso antsika rehetra indray hanao  » Vavaka sy Fifadian-kanina mandritra ny 21 andro, tsy mihinana afa-tsy ny (fruits et légumes) ary ny rano. Hanombo ny nofontsika , hanovo hery mba handray HOSOTRA vaovao hoentina manohy ny HAZAKAZAKA . Tsarovy ry havana fa izay maharitra hatramin’ny farany ihany no ho vonjena ; tsy izay  rehetra nanomboka akory…. fa izay maharitra hatramin’ny farany  Mat 24:13. Afaka miaraka mivavaka aminay amin’ny « conférence téléphone gratuite » ianao koa aza misalasala ny miantso anay raha mila fanazavana fanampiny .

Ry Havana , mila mivavaka be isika ,  fa io irery ihany no HERY LEHIBE hoan’ny kristianina ilaina eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

Izay BE VAVAKA dia BE HERY   fa izay  KELY  VAVAKA  kosa  dia  KELY  HERY.

Pasteur Mario Razafimanjato.

Tel : 0141600163 – 0630042501

Mirahaba antsika rehetra tratry ny taona 2018

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika nomeny tombon-taona iray indray. Izahay tompon’andrikitra eto @ radio Agape koa dia faly miarahaba antsika rehetra notahian’ny Jesosy ka velon’aina soa aman-tsara daolo. Ny faniriana ho antsika rehetra amin’ity taona 2018 ity dia  ho taona FANDROSOANA  amin’ny lafiny rehetra, indrindra fa amin’ny lafiny aram-panahy, satria ny fanahy no maha olona sady maharitra ho mandrakizay ary tsy mety maty , fa izao hita rehetra izao dia tsy maintsy ho levona sy ho simba tsy misy maharitra, noho izany dia  ampaherezina isika rehetra mba hibanjina sy handroso ka hikarakara ilay hoavy maharitra sy tsy mety maty dia ny fanahintsika . Làlana roa no tsy maintsy  halehan’ny fanahy ; na ho eo anilan’Andriamanitra mandrakizay, na ho very lavitra Azy any amin’ny farihy mirehitr’afo , fahoriana sy ny fijaliana ary ny fikotroha-nify mandrakizay.

Mbola fitiavany sy famindrampony no nanomezany antsika taona iray indray mba HIKARAKARANA ny fanahintsika koa dia samia manararaotra indray hitombo amin’ny zava-panahy izay tsy ho hesorina amintsika. Efesiana 5:16 ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. 

Tsarovy fa misy fetra iany ny fotoana omeny antsika koa aza mandany andro amin’izay tsy mahasoa intsony fa fohy ihany sady voafetra ny fotoana nomeny antsika .

Pastera Razafimanjato mivady

 

HAZAKAZAKA ARAHIM-PITAKA

Fampieritreretena

Tahaka ny mpihazakazaka hoy i Paoly ny fanompoana an’Andriamanitra. Eo amin’ny tany fihazakazahana hoy izy no hanaovana izany ary misy loka raisin’ny mpandray anjara.

Eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra manko dia misy tokoa ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony. Fil 3. 14. Ary nambarany tamin’izany fa ny mpihazakazaka rehetra dia mila mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra… Ary tsy  tokony hanao kitoatoa. Tokony hihazakazaka amin’ny faharetana ihany koa  ny mpihazakazaka . Heb 12. 2.

Raha te-hahazo loka ary ianaodia tokony hampiarinao ireo fe-petra takiana amin’ny mpihazakazaka ireo. Ny Apostoly Paoly izay nampahery antsika tamin’ny alalan’ireo teny ireo, izay efa niainany rahateo dia nanambara fa nahazo izany loka izany. Hoy ny II Tim 4 : 7-8 « Efa niady ny ady tsara aho ; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; hatr’izao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo Mpitsara marina, ho ahy amin’nizay andro izay  ; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny fisehoany koa. » 

Ity misy fanoharana kely mikasika ny tsy fananan’ny mpifaninana mihazakazaka sasantsasany fahononantena.

Indra andro nisy fifaninanan hazakazaka izay hahazoana loka . Ny mpifaninana tamin’izany dia ny saka, alika, bitro, ary ny sokatra. Hoy angamba ianao hoe tsy lasan’ny alika sy ny saka ve ny loka ? Very lavitra ny sokatra ary aleo tonga dia tsy miheritreritra ahazo ny loka.

Nifanohitra tanteraka amin’izy heritreritrao izay anefa ny nitranga. Marihina etoana fa ireo biby ireo dia samy manana ny tompony izay nikarakara azy avy. rehefa voavinavinana’ny tompon’ny sokatra ary fa tsy afaka handresy iretsy biby  telo faingam-pandeha iretsy velively ny sokatra dia nahita teti-dratsy izy mba hahazoan’ny siokatra ny fandresena. Lasa nakany  an-tsena izy  vka nividy taolana sy karaoty ary trondro satria fanatany tsara fa ireo no sakafo tsy ananan’iretsy biby  hafa fahononan-tena. Avy eo dia lasa izy nitoetra teny an-tenantenan-dàlana manandrify ny hazakazaka.

Nanomboka ary ny hazakazaka. Avy dia niriotra mafy tsy nisy toy izany ny bitro, izay narahan’ny saka sy ny alika avy aoriana. Iny ary fa tsinjon’ny tompon’ny sokatra ilay bitro ka notsipazany karaoty. Revo nihinana karaoty ny bitro ka dia hadinony ny hazakazaka. Ireny koa fa tamy ny saka sy ny alika, notsipazan’ilay tompon’ny sokatra  trondro anefa ny saka ary ilay alika kosa notsipazany taolana. Nilaozan’ireto farny ireto koa ny tany fihazakazahana satria fy  ny taolana sy ny trondro ka revo izy ireo. Nandritra izany anefa dia nandroso tsy niato ny sokatra ka lasany mora foana ny fandresena.

Ry rahalahy sy anabavy, aoka isika hitandrina amin’ny izao hazakazaka filokana napetraka eo anoloantsika izao. Fantaro fa ny devoly dia mamandrika antsika ny amin’ny zavatry ny nofo izay tiantsika, dia izay tsy ananan-tsika fahononan-tena. Noho izany dia tohizo hatrany ny hazakazaka mandra-pahatonga anao any amin’ny tanjona farany , ary aoka ianao hijery an’i JESOSY KRISTY Tompon’ny finoantsika izay efa tonga any an-danitra. Heb 12 : 1-2  » Ko amin’izany , satria misy vavolom-belona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika , ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka ao anoloantsika izao, mijery an’i JESOSY  TOmpn’ny finoantsika sy Mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny aankavanan’ny seza fiandrianan’ Andriamanitra Izy ».

Pastera Jean de Dieu. R

NANCY – STRASBOURG SY NY MANODIDINA MANASA ANTSIKA REHETRA IZAHAY

HISY FTORIANA NY FILAZANTSARA LEHIBE , VAVAKA HOAN’NY MARARY, VAVAKA FANAFAHANA HOAN’IZAY VOAFATOTRY NY ASAN’NY DEVOLY

NY Asabotsy 21 Octobra amin’ny  3 Ora,  

Espace Prévert, 5 rue de Vivarais

54500 Vandoeuvres Lès NANCY

Tongava dia ento ny havana , namana sy tapaka handray ny famonjena , fanasitranana, fanafahana avy amin’i JESOSY KRISTY .

LA FIN DU MONDE EST POUR BIENTOT

 » Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. »

UNE TERRIBLE CRAINTE VA ENVAHIR LES HOMMES

Le terrible séisme qui a frappé le Japon le 11 mars dernier va encore arriver, encore et encore, ici et là, jusqu’à ce qu’une terrible crainte envahisse le coeur de tout homme qui a rejeté Jésus-Christ. On pourrait penser que les catastrophes dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 et Marc 13 se sont déjà passées, mais elles vont ressurgir encore, avec plus de puissance que jamais, et ceci a été annoncé par Jésus (ces prophéties s’appliquent à la fin de la tribulation que nous ne connaîtrons pas, nous, enfants de Dieu) . Des nations vont se lever contre des nations et des groupements de nations s’élèveront contre des groupements de nations. Il y aura de plus en plus de terribles famines et de catastrophes naturelles. Il y aura de plus en plus de gourous, de sorciers, de séducteurs et de sectes diaboliques qui entraineront beaucoup de gens. Ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ seront de plus en plus haïs alors que le temps approche.

Une détresse va venir sur le monde comme le monde n’a jamais connue. Jésus nous a mis en garde contre l’esprit de séduction qui viendra sur le monde. Jésus nous a demandé de ne pas être troublés, de rejeter la confusion, le trouble et l’inquiétude. Jésus nous a demandé de persévérer.

Je le répète, des signes vont apparaître dans le monde entier, des catastrophes de + en + rapprochées, et de + en + fortes, et l’on dira ici et là : « nous n’avions jamais connu cela », « notre pays n’avait jamais vu cela auparavant », et encore « nous ne attendions pas un seul instant à ce qui vient d’arriver, nous n’y étions pas préparés, nous n’étions pas prêts », « personne ne peut rien faire pour nous, personne ne pourra réparer ce qui vient d’arriver. »

Une crainte terrible va s’abattre sur le monde, mais alors que cette crainte va s’abattre sur le monde, alors que des hommes et des femmes, partout dans le monde, se réveilleront en sueur et crieront en pleine nuit l’âme angoissée par des cauchemars, alors que les hôpitaux accueilleront de plus en plus de gens frappés par la folie, la Gloire du Seigneur se manifestera pour ses élus en tout lieu. Des ambiances cauchemardesques et des oppressions apocalyptiques viendront sur des villes entières comme une tempête rapide, et laissera derrière elles des milliers de gens en proie au tourment. Beaucoup de gens se tourneront vers des sectes, vers des religions orientales et mystiques, mais une foule se ruera vers les vraies églises et vers le Seigneur, cherchant avec désespoir un secours.

SILOÉ, UN EXEMPLE POUR NOUS AUJOURD’HUI

4 Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu’elle a tuées, croyez-vous qu’elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 5 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.

NOUS DEVONS ANNONCER L’ÉVANGILE. Nous devons dire aux hommes ce qui est sur le point d’arriver et ce qui arrive.Nous devons sauver le monde, car c’est la volonté de Dieu. Cette tour de Siloé a tué des hommes, alors qu’au réservoir de Siloé, un aveugle a été guéri (Jean 9:11). Siloé veut dire envoyé. Les catastrophes ont été envoyées, ou plus précisément prophétisées, mais au coeur de ces catastrophes il y aura le miracle pour celui qui se confie en Dieu, il sera sauvé des eaux, il sera sauvé de l’enfer. La tour de Siloé symbolise la tour de Babel, la tour des hommes et des femmes qui érigent leur propre pouvoir, entrainés par l’orgueil et la haine de la vérité qui est Christ. Alors que le réservoir de Siloé symbolise Jésus-Christ, on vient y puiser pour avoir la vie. Les hommes impies s’érigent des tours, les hommes pieux puisent au réservoir. Jésus n’a t-il pas dit :

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.
3 Vous puiserez de l’eau avec joie Aux sources du salut,

Nous les croyants ne connaîtront pas la tribulation, nous serons enlevés avant que la terre soit frappée, et il y aura une rétribution du méchant. Une grande proportion de ceux qui se donneront à Christ pendant la tribulation le feront au prix de leur vie. Mais avant la tribulation interviendra toute sorte de terribles catastrophes. Les télévisions du monde entier nous montreront une catastrophe à l’Est et au même instant une catastrophe de même ampleur touchera l’Ouest.

13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.

Beaucoup de croyants se délectent des plaisirs de la vie, en oubliant les instructions de Jésus. Veillons. Ne nous laissons pas voler notre héritage et nos récompenses futures. Dieu nous établit tous pour donner la nourriture aux gens de notre maison, aux gens de notre famille, aux gens de notre société, aux gens de notre quartier. Sachons veiller, sachons écouter notre témoignage intérieur car l’alarme peut sonner à tout moment, sachons chercher Dieu, rejeter le péché et tout fardeau diabolique qui voudrait s’emparer de nous, et courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée.Pensons à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car la terre passera, car le Royaume de Dieu n’est pas le manger et le boire mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.

Dans ces derniers temps, de + en + d’hommes et des femmes vivront une intimité profonde avec Dieu et seront délivrés du chaos, ils ne feront pas de leurs circonstances une fosse qui les éloignera de Dieu mais un moyen de s’approcher encore + de Dieu, alors que de + en + de croyants perdront leur premier amour, se fatigueront, et périront avec les autres.

La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Pour toi qui es enfant de Dieu, Jésus te dit et te répètera encore et encore cette bonne nouvelle :

32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.

Mais pour celui qui rejettera Jésus il ne goûtera pas la joie, ni la protection divine, ni le salut,

27 mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles.

Jésus sera jusqu’à la fin disponible pour sauver celui qui vient à Lui, et si vous avez confessé et cru de votre coeur que Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur, qu’il est vraiment ressuscité des morts et qu’il est le Fils de Dieu, il nous préparera une place et vous gardera dans ses bras d’amour. Sa miséricorde est grande pour celui qui vient à Lui.

Jérémy Sourdril