Category Archives: Non classé

VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA 21 ANDRO – NY 21 FEV h@ 14 MARS 2018

raha ny oloko 1Vavaka fifadian-kanin’i Daniela

( Daniela 10.1-2-3)

Manoloana izao ANDRO MAHORY  izao, izay miharatsy tokoa, dia araka ny voalazan’ny   II Tim 3 ;1-7, mba vakio anié ;

Izany rehetra izany anefa  dia tsy manova ny programan’Andriamanitra , dia ny Fiverenan’ i JESOSY  KRISTY tsy ho ela , haka izay nantsoina tamin’ny Anarany, ny Kristianina izany  , dia izay  vonona tsara, miady ny ady tsaran’ny finoana, maharesy ny fahavalo rehetra indrindra fa ity nofontsika ity , izay manohitra hatrany ka tsy manaiky hanao ny sitrapon’Andriamanitra . Ny  Apostoly Paoly  dia manana fijery hafa mihintsy raha ny mikasika ity momban’ny nofony : koa izany indrindra ry Havana malala , Mpihaino Radio no; anasanay anao .
IKorintiana 9-27

fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.  Ary dia sahy izy nilaza satria naharesy ny nofony  fa ;
2 Timoty 4 : 7 -8  Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’ izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’ izay rehetra tia ny fisehoany koa.
Mba tianao ve ny hahatanteraka izao fihazakazahana ataonao izao ?, ka sahy hilaza tahaka an’i Paoly koa ianao , ka hotehirizina ho anao ny satro-boninahitry ny Fahamarinana. Koa;

Miantso antsika rehetra indray hanao  » Vavaka sy Fifadian-kanina mandritra ny 21 andro, tsy mihinana afa-tsy ny (fruits et légumes) ary ny rano. Hanombo ny nofontsika , hanovo hery mba handray HOSOTRA vaovao hoentina manohy ny HAZAKAZAKA . Tsarovy ry havana fa izay maharitra hatramin’ny farany ihany no ho vonjena ; tsy izay  rehetra nanomboka akory…. fa izay maharitra hatramin’ny farany  Mat 24:13. Afaka miaraka mivavaka aminay amin’ny « conférence téléphone gratuite » ianao koa aza misalasala ny miantso anay raha mila fanazavana fanampiny .

Ry Havana , mila mivavaka be isika ,  fa io irery ihany no HERY LEHIBE hoan’ny kristianina ilaina eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

Izay BE VAVAKA dia BE HERY   fa izay  KELY  VAVAKA  kosa  dia  KELY  HERY.

Pasteur Mario Razafimanjato.

Tel : 0141600163 – 0630042501

HAZAKAZAKA ARAHIM-PITAKA

Fampieritreretena

Tahaka ny mpihazakazaka hoy i Paoly ny fanompoana an’Andriamanitra. Eo amin’ny tany fihazakazahana hoy izy no hanaovana izany ary misy loka raisin’ny mpandray anjara.

Eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra manko dia misy tokoa ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony. Fil 3. 14. Ary nambarany tamin’izany fa ny mpihazakazaka rehetra dia mila mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra… Ary tsy  tokony hanao kitoatoa. Tokony hihazakazaka amin’ny faharetana ihany koa  ny mpihazakazaka . Heb 12. 2.

Raha te-hahazo loka ary ianaodia tokony hampiarinao ireo fe-petra takiana amin’ny mpihazakazaka ireo. Ny Apostoly Paoly izay nampahery antsika tamin’ny alalan’ireo teny ireo, izay efa niainany rahateo dia nanambara fa nahazo izany loka izany. Hoy ny II Tim 4 : 7-8 « Efa niady ny ady tsara aho ; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; hatr’izao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo Mpitsara marina, ho ahy amin’nizay andro izay  ; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny fisehoany koa. » 

Ity misy fanoharana kely mikasika ny tsy fananan’ny mpifaninana mihazakazaka sasantsasany fahononantena.

Indra andro nisy fifaninanan hazakazaka izay hahazoana loka . Ny mpifaninana tamin’izany dia ny saka, alika, bitro, ary ny sokatra. Hoy angamba ianao hoe tsy lasan’ny alika sy ny saka ve ny loka ? Very lavitra ny sokatra ary aleo tonga dia tsy miheritreritra ahazo ny loka.

Nifanohitra tanteraka amin’izy heritreritrao izay anefa ny nitranga. Marihina etoana fa ireo biby ireo dia samy manana ny tompony izay nikarakara azy avy. rehefa voavinavinana’ny tompon’ny sokatra ary fa tsy afaka handresy iretsy biby  telo faingam-pandeha iretsy velively ny sokatra dia nahita teti-dratsy izy mba hahazoan’ny siokatra ny fandresena. Lasa nakany  an-tsena izy  vka nividy taolana sy karaoty ary trondro satria fanatany tsara fa ireo no sakafo tsy ananan’iretsy biby  hafa fahononan-tena. Avy eo dia lasa izy nitoetra teny an-tenantenan-dàlana manandrify ny hazakazaka.

Nanomboka ary ny hazakazaka. Avy dia niriotra mafy tsy nisy toy izany ny bitro, izay narahan’ny saka sy ny alika avy aoriana. Iny ary fa tsinjon’ny tompon’ny sokatra ilay bitro ka notsipazany karaoty. Revo nihinana karaoty ny bitro ka dia hadinony ny hazakazaka. Ireny koa fa tamy ny saka sy ny alika, notsipazan’ilay tompon’ny sokatra  trondro anefa ny saka ary ilay alika kosa notsipazany taolana. Nilaozan’ireto farny ireto koa ny tany fihazakazahana satria fy  ny taolana sy ny trondro ka revo izy ireo. Nandritra izany anefa dia nandroso tsy niato ny sokatra ka lasany mora foana ny fandresena.

Ry rahalahy sy anabavy, aoka isika hitandrina amin’ny izao hazakazaka filokana napetraka eo anoloantsika izao. Fantaro fa ny devoly dia mamandrika antsika ny amin’ny zavatry ny nofo izay tiantsika, dia izay tsy ananan-tsika fahononan-tena. Noho izany dia tohizo hatrany ny hazakazaka mandra-pahatonga anao any amin’ny tanjona farany , ary aoka ianao hijery an’i JESOSY KRISTY Tompon’ny finoantsika izay efa tonga any an-danitra. Heb 12 : 1-2  » Ko amin’izany , satria misy vavolom-belona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika , ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka ao anoloantsika izao, mijery an’i JESOSY  TOmpn’ny finoantsika sy Mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny aankavanan’ny seza fiandrianan’ Andriamanitra Izy ».

Pastera Jean de Dieu. R

NANCY – STRASBOURG SY NY MANODIDINA MANASA ANTSIKA REHETRA IZAHAY

HISY FTORIANA NY FILAZANTSARA LEHIBE , VAVAKA HOAN’NY MARARY, VAVAKA FANAFAHANA HOAN’IZAY VOAFATOTRY NY ASAN’NY DEVOLY

NY Asabotsy 21 Octobra amin’ny  3 Ora,  

Espace Prévert, 5 rue de Vivarais

54500 Vandoeuvres Lès NANCY

Tongava dia ento ny havana , namana sy tapaka handray ny famonjena , fanasitranana, fanafahana avy amin’i JESOSY KRISTY .

LA FIN DU MONDE EST POUR BIENTOT

 » Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. »

UNE TERRIBLE CRAINTE VA ENVAHIR LES HOMMES

Le terrible séisme qui a frappé le Japon le 11 mars dernier va encore arriver, encore et encore, ici et là, jusqu’à ce qu’une terrible crainte envahisse le coeur de tout homme qui a rejeté Jésus-Christ. On pourrait penser que les catastrophes dont Jésus a parlé dans Matthieu 24 et Marc 13 se sont déjà passées, mais elles vont ressurgir encore, avec plus de puissance que jamais, et ceci a été annoncé par Jésus (ces prophéties s’appliquent à la fin de la tribulation que nous ne connaîtrons pas, nous, enfants de Dieu) . Des nations vont se lever contre des nations et des groupements de nations s’élèveront contre des groupements de nations. Il y aura de plus en plus de terribles famines et de catastrophes naturelles. Il y aura de plus en plus de gourous, de sorciers, de séducteurs et de sectes diaboliques qui entraineront beaucoup de gens. Ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ seront de plus en plus haïs alors que le temps approche.

Une détresse va venir sur le monde comme le monde n’a jamais connue. Jésus nous a mis en garde contre l’esprit de séduction qui viendra sur le monde. Jésus nous a demandé de ne pas être troublés, de rejeter la confusion, le trouble et l’inquiétude. Jésus nous a demandé de persévérer.

Je le répète, des signes vont apparaître dans le monde entier, des catastrophes de + en + rapprochées, et de + en + fortes, et l’on dira ici et là : « nous n’avions jamais connu cela », « notre pays n’avait jamais vu cela auparavant », et encore « nous ne attendions pas un seul instant à ce qui vient d’arriver, nous n’y étions pas préparés, nous n’étions pas prêts », « personne ne peut rien faire pour nous, personne ne pourra réparer ce qui vient d’arriver. »

Une crainte terrible va s’abattre sur le monde, mais alors que cette crainte va s’abattre sur le monde, alors que des hommes et des femmes, partout dans le monde, se réveilleront en sueur et crieront en pleine nuit l’âme angoissée par des cauchemars, alors que les hôpitaux accueilleront de plus en plus de gens frappés par la folie, la Gloire du Seigneur se manifestera pour ses élus en tout lieu. Des ambiances cauchemardesques et des oppressions apocalyptiques viendront sur des villes entières comme une tempête rapide, et laissera derrière elles des milliers de gens en proie au tourment. Beaucoup de gens se tourneront vers des sectes, vers des religions orientales et mystiques, mais une foule se ruera vers les vraies églises et vers le Seigneur, cherchant avec désespoir un secours.

SILOÉ, UN EXEMPLE POUR NOUS AUJOURD’HUI

4 Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu’elle a tuées, croyez-vous qu’elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? 5 Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.

NOUS DEVONS ANNONCER L’ÉVANGILE. Nous devons dire aux hommes ce qui est sur le point d’arriver et ce qui arrive.Nous devons sauver le monde, car c’est la volonté de Dieu. Cette tour de Siloé a tué des hommes, alors qu’au réservoir de Siloé, un aveugle a été guéri (Jean 9:11). Siloé veut dire envoyé. Les catastrophes ont été envoyées, ou plus précisément prophétisées, mais au coeur de ces catastrophes il y aura le miracle pour celui qui se confie en Dieu, il sera sauvé des eaux, il sera sauvé de l’enfer. La tour de Siloé symbolise la tour de Babel, la tour des hommes et des femmes qui érigent leur propre pouvoir, entrainés par l’orgueil et la haine de la vérité qui est Christ. Alors que le réservoir de Siloé symbolise Jésus-Christ, on vient y puiser pour avoir la vie. Les hommes impies s’érigent des tours, les hommes pieux puisent au réservoir. Jésus n’a t-il pas dit :

38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.
3 Vous puiserez de l’eau avec joie Aux sources du salut,

Nous les croyants ne connaîtront pas la tribulation, nous serons enlevés avant que la terre soit frappée, et il y aura une rétribution du méchant. Une grande proportion de ceux qui se donneront à Christ pendant la tribulation le feront au prix de leur vie. Mais avant la tribulation interviendra toute sorte de terribles catastrophes. Les télévisions du monde entier nous montreront une catastrophe à l’Est et au même instant une catastrophe de même ampleur touchera l’Ouest.

13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas.

Beaucoup de croyants se délectent des plaisirs de la vie, en oubliant les instructions de Jésus. Veillons. Ne nous laissons pas voler notre héritage et nos récompenses futures. Dieu nous établit tous pour donner la nourriture aux gens de notre maison, aux gens de notre famille, aux gens de notre société, aux gens de notre quartier. Sachons veiller, sachons écouter notre témoignage intérieur car l’alarme peut sonner à tout moment, sachons chercher Dieu, rejeter le péché et tout fardeau diabolique qui voudrait s’emparer de nous, et courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée.Pensons à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car la terre passera, car le Royaume de Dieu n’est pas le manger et le boire mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.

Dans ces derniers temps, de + en + d’hommes et des femmes vivront une intimité profonde avec Dieu et seront délivrés du chaos, ils ne feront pas de leurs circonstances une fosse qui les éloignera de Dieu mais un moyen de s’approcher encore + de Dieu, alors que de + en + de croyants perdront leur premier amour, se fatigueront, et périront avec les autres.

La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Pour toi qui es enfant de Dieu, Jésus te dit et te répètera encore et encore cette bonne nouvelle :

32 Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.

Mais pour celui qui rejettera Jésus il ne goûtera pas la joie, ni la protection divine, ni le salut,

27 mais une attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles.

Jésus sera jusqu’à la fin disponible pour sauver celui qui vient à Lui, et si vous avez confessé et cru de votre coeur que Jésus-Christ est votre Seigneur, votre Sauveur, qu’il est vraiment ressuscité des morts et qu’il est le Fils de Dieu, il nous préparera une place et vous gardera dans ses bras d’amour. Sa miséricorde est grande pour celui qui vient à Lui.

Jérémy Sourdril

NOUS SOMMES EN GUERRE !

soldat de dieu

Que nous le voulions ou non, nous sommes en guerre : Satan veut nous détruire, il veut détruire notre capacité à servir Dieu, il veut détruire nos familles, nos amis, nos vies…

Il attaquera sur tous les fronts : par des pensées mauvaises, par la maladie, par la persécution, par le découragement, en faisant ressurgir le passé… Toutes les faiblesses que nous pouvons avoir, il va essayer de les utiliser contre nous.

L’apôtre Paul nous encourage à nous préparer et à entretenir une bonne condition (physique) pour rester dans la course…

24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu’un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. 25 Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Lire la suite

… mais nous devons faire la même chose avec notre âme et gérer nos pensées, parce que les principales batailles se passent à ce niveau-là !

Sommes-nous des guerriers ? Sommes-nous prêts à combattre ?

POUR SAVOIR COMMENT COMBATTRE SATAN ET SON ARMÉE, IL NOUS FAUT GARDER EN MÉMOIRE QUI NOUS SOMMES EN CHRIST.

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, 5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés ); Lire la suite

Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus, voilà notre place et notre mandat vis-à-vis de Satan : nous sommes appelés à régner.

2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

Disciplinons-nous, éduquons-nous, laissons-nous renouveler dans notre intelligence par le Saint-Esprit. Pour combattre avec efficacité, il nous faut savoir qui est l’ennemi, quelle est la bonne stratégie, quelles sont les armes dont nous disposons pour remporter la bataille.

IL FAUT SAVOIR UTILISER NOS ARMES !

10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lire la suite

Armes défensives :
Ceinture – Vérité, Cuirasse – Justice, Bouclier – Foi, Casque – Salut

Armes offensives :
Chaussures – Zèle de l’Évangile, Épée – Parole de Dieu (déclarée)

Dieu ne nous a pas seulement équipé d’armes de défense pour contenir les assauts de l’ennemi, mais il nous a également donné la capacité de riposter et de prendre possession de notre destinée.

NOUS NE SOMMES JAMAIS SEULS !

Le Saint-Esprit en nous, la personne la plus puissante qui existe, nous donne la capacité de tenir face à toute autorité, ou démon, ou circonstance…

4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.

NOUS SOMMES APPELÉS À ÊTRE DES HÉROS / HÉRAUTS POUR DIEU

Un héraut ou héraut d’armes est un officier de l’office d’armes, chargé de faire certaines publications solennelles ou de porter des messages importants. Il proclame les décrets, les décisions prises, les ordres.

Un héros est un personnage exemplaire, dont les hauts-faits valent qu’on chante son geste.

Nous sommes des ambassadeurs ici, des hérauts : les anges n’attendent qu’une chose, c’est que leur capitaine donne l’ordre !

53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ?

Pour information, une légion romaine à l’époque comprenait 6000 guerriers : donc douze légions équivalent à 72000 anges !

Proclamons la victoire de Jésus, proclamons notre délivrance, notre guérison, des situations qui se débloquent dans nos vies et dans la vie des personnes qui nous entourent. Gagnons du terrain pour Dieu, donnons des outils aux anges pour qu’ils puissent agir en notre faveur :

20 Bénissez l’Eternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En obéissant à la voix de sa parole !

Ne sommes-nous pas des enfants de Dieu ? Prenons position face à notre ennemi, et rappelons-lui sa défaite face à Jésus. N’ayons pas peur, courons la course et combattons le bon combat de la foi !

Nathanaël Sold

KONFERANSA LEHIBE NY ASABOTSY 24 JONA @ 15 h

KRISTIANA SY TANINDRAZANA 2 vertZanahary ô, tahio ny Tanindrazanay ;  fa hoy Ianao ;  Sambatra ny Firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny  . (salamo 33:12)

Manasa ny Mpiray Tanindrazana rehetra hanatrika ny  KONFERANSA LEHIBE ; hiarantsika mandinika sy mifanakalo izay mahasoa,  ny Asabotsy 24  Jona akatoky ny fetim-pirenena ka Loha-hevitra 4 no ho dinihina ao;  ny ady amin’ny Fahantrana, ny Kolikoly, ny Tsy fandriam-pahalemana ary ny Fanompoan-tsampy  …izay azo foanana tsara raha misy ny Finiavana ,koa tongava maro , asao ny namana Tia Tanindrazana fa ny Fitiavana mahasarona fahotana maro….dia ho Tany sambatra ilay Madagasikaranay,

 

LA CROIX ET LE SALUT

unnamedLa croix et le salut

La mort de Jésus sur la croix est la clé de notre salut. Quand nous entendons l’Evangile, le Saint-Esprit nous convainc de notre péché : nous réalisons que notre nature de péché, qui est celle de tout homme, nous sépare de Dieu, et que Jésus a dû souffrir et mourir sur la croix pour notre rédemption. Le Saint-Esprit nous pousse à nous humilier, à nous repentir et à rechercher le pardon de Dieu, dont nous découvrons l’amour, en acceptant Jésus comme notre Sauveur. Nous avons par la suite la conviction, le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes devenus des enfants de Dieu (Romains 8:16).

Le sacrifice de Jésus sur la croix est la preuve de l’amour incomparable et parfait de Dieu notre Père envers tous les hommes car, alors que “nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.”  (Romains 5:8). L’apôtre Jean déclare que : “[…] Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.”  (Jean 3:16). Jésus a été jusqu’à la croix verser son sang, pour accomplir le plan de Dieu pour le salut des hommes. Il a été humilié en prenant une forme humaine et c’est dans ce corps de chair qu’il a remporté la victoire sur le péché.

La grandeur infinie de l’amour de Dieu ainsi que son plan pour le salut des hommes sont présentés dans le chapitre 53 du livre du prophète Esaïe, qui y décrit minutieusement les souffrances de Christ. L’Eternel a fait retomber sur son Fils l’iniquité de nous tous, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui. Le plan de l’Eternel était de Le briser par la souffrance, afin qu’Il se charge de nos douleurs et paye le prix sur la croix, pour que nous soyons délivrés de nos péchés et de tout ce qui nous séparait de Lui. Jésus a pris sur Lui a condamnation que méritait notre péché.

Pour obtenir le pardon de nos péchés, le salut, la vie éternelle, il ne nous reste qu’à nous repentir, reconnaître Christ comme le Fils de Dieu, ce qu’Il a accompli sur la croix, puis à L’accepter comme notre Sauveur.

Miki Hardy

UNE FAMILLE BENIE

familleEnfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement avec une promesse). Et vous, pères n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur  (Eph 6 :  1 à 4)

Ah la famille ! Ce n’est pas toujours facile de vivre avec elle ! On l’aime mais on a parfois la sensation d’être étouffé par elle, on ne peut pas s’en passer mais on a de la peine à la supporter, on vit mal les séparations mais à côté de ça on préfère avoir des nouvelles via le téléphone ou internet, on se promet de tout se dire mais la vie des autres nous paraît souvent moins intéressante que la nôtre.

Mais à côté de ça elle nous est tellement précieuse. N’est-ce pas agréable de partager les bonnes nouvelles, un projet qui se réalise, un bon repas, des vacances ? N’est-elle pas indispensable dans les moments difficiles, pour se soutenir ensemble, pour pleurer ensemble ?

Et si nous considérions la famille comme un cadeau de Dieu et non comme un boulet que nous devons traîner ? Et si nous considérions la famille comme un trésor dont Dieu nous demande de prendre soin ? Et si nous considérions la famille comme un vase fragile que Dieu a placé dans nos mains pour la protéger ?

La famille tient une place unique dans le projet de Dieu pour l’être humain. La famille peut être un véritable refugequand on s’y sent en confiance et compris. De même que Dieu demande aux couples de s’aimer, il demande aussi aux parents d’aimer leurs enfants et aux enfants d’honorer leurs parents.

Une famille unie tant émotionnellement que spirituellement est une force que Dieu peut utiliser pour sa gloire.

La famille chrétienne sert Dieu ensemble, dans sa foi, dans son témoignage, dans ses actions au service de son prochain… C’est pourquoi la vie spirituelle familiale est très importante. Si Dieu est au centre de notre famille par la prière, notre famille ne peut qu’en être plus unie et plus forte. Et pour vivre pleinement cette réalité, il est bon de placer le Père de toutes les familles au cœur de la nôtre. Prier pour remercier, pour remettre, pour confier des projets.

Prendre le temps pour sa famille, partager avec chacun de ses membres, s’attarder sur le plus fragile pour le sortir d’une situation délicate, renforcer le lien avec chacun, mettre en valeur les qualités et les dons individuels.
Dieu nous donne une responsabilité à chacun au sein de cette cellule familiale : prendre soin les uns des autres. Jésus lui-même alors qu’il était cloué sur la croix a pris le temps de confier sa mère au disciple Jean.

Quand nous prenons le temps de prier pour les membres de notre famille, Dieu la bénit. N’ayons pas peur de dire à ceux que nous aimons que nous prions pour eux, que nous demandons à Dieu de les porter, qu’ils ne sont pas seuls. En faisant cela nous renforçons les liens entre nous et ainsi nous luttons contre les agressions de Satan.

Il nous faut particulièrement veiller à nos foyers, à nos familles et à nos vies pour qu’il ne s’y introduise pas et pour cela n’hésitons pas à nous protéger avec des armes telles que l’amour fraternel, le soutien familial, la prière et la vie spirituelle partagée en famille, ne pas laisser une fenêtre ouverte par une colère entretenue, ne pas laisser filtrer un refus de pardonner, ne pas banaliser les relations, ne pas abuser de son autorité ni manquer d’écoute, de compréhension et de respect.  » Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d’amour et de sagesse  » (2 Timothé 1v7).

Plaçons notre famille au centre de nos préoccupations et de nos prières et laissons Dieu la rendre plus forte et plus unie que jamais…