TRATRY NY TAONA 2019

Arahabaina tsy misy an-kanavakavaka  isika rehetra, Mpihaino hajaina sady tina no malalan’Andriamanitra,

Misaotra ny Tompo izahay manana anareo havana tsy manadino, ary dia mirary soa ho anao sy ny ankohonanao ,

mandritra ity taona 2019 ity ho salama tsy misy marofy , ho feno fifaliana , fitahiana sy fiadanana ary  fahasoavana

ao  amin’ny Kristy Jesosy , ny tso-dranonay dia  tokana ihany ; ho tratrin’ny taona 2020 daholo indray anié isika mianakavy

Ny Pasteur  Mario mivady , mpanomponareo .

FOTOANA LEHIBE INDRAY HO ANTSIKA ETO LIBANONA.

Manasa antsika rehetra eto liban indray izahay Agape France, hanatrika ny fotoan-dehibe izay atao eto Hamra. Hisy fiderana , vavaka, fizarana ny tenin’Andriamanitra ary ny tso-drano ho anao amin’ity taona vaovao ity.  Mino isika fa ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra koa  tongava maro handray ny anjara izay efa nomanin’ny Tompo ho anao.

 

 

NY FAHATERAHANA INDRAY

Teny iray izay tena nahagaga sy nampametram-panotaniana an’i Nikodemosy rehefa niresaka tamin’i Jesosy izy, fa inona tokoa moa no niseho é ?

Vakio tsara ary hoe ;( Jaona 3.3) Jesosy namaly ka nanao taminy hoe : lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo MAHITA NY FANJAKAN’NY LANITRA.  Gaga Nikodemosy raha vao nandre io teny io satria tena tsy takany mihintsy hoe : Amin’ny fomba ahoana no hahafahan’ny olona hateraka indray rehefa

TOERANA MISY NY EGLISE AGAPE : BOBIGNY- POITIERS- LIBANONA

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Ireto ny fotoana sy ny toerana ahitanao ny fotoam-bavaka hiarahana @ Eglise Agape. Manasa antsika am-pitiavana be tongava maro hiara-hanompo an’Andriamanitra.

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS  86000

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY @ 10 h 30

BOBIGNY  93000

Toerana : 1 rue Carnot

Métro 5 Terminus Pablo Picasso

Tel : 06 30 04 25 01  –  01 41 60 01 63

ALAHADY @ 11 ora

LIBAN –  CHAPEL /HAMRA

Near East

TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fahavitan’ny asa  TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).