ALIM-PIDERANA 2018

Faly manasa antsika rehetra indray izahay hiaraka hamarana  ny taona 2018 amin’ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny 31 Décembre @ 9 ora 30 alina. Voafetra ny toerana ka mila manao réservation.

ASAN’ANDRIAMANITRA TANY LIBANONA

Voalohan-teny dia fisaorana mitafotafo no ataolotra an’Andriamanitra irery ihany, nohon’ny asa mahagaga nataony tany Libanona , maro no niova fo nialatamin’ny fiaina-dratsy ka niverina @ Jesosy nisy ny batisan’ny rano ny 17 Juin sy ny 27 Octobre 2018 olona 7 no nirotsaka hanatanteraka ny tenin’Andriamanitra. Tafatsangana tamin’ny 17 Jona 2018 teo ny fiangonana Agape Liban hoan’i JESOSY irey ihany anie ny voninahitra sy ny dera.

 

 

NY FAHATERAHANA INDRAY

Teny iray izay tena nahagaga sy nampametram-panotaniana an’i Nikodemosy rehefa niresaka tamin’i Jesosy izy, fa inona tokoa moa no niseho é ?

Vakio tsara ary hoe ;( Jaona 3.3) Jesosy namaly ka nanao taminy hoe : lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo MAHITA NY FANJAKAN’NY LANITRA.  Gaga Nikodemosy raha vao nandre io teny io satria tena tsy takany mihintsy hoe : Amin’ny fomba ahoana no hahafahan’ny olona hateraka indray rehefa

TOERANA MISY NY EGLISE AGAPE : BOBIGNY- POITIERS- LIBANONA

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Ireto ny fotoana sy ny toerana ahitanao ny fotoam-bavaka hiarahana @ Eglise Agape. Manasa antsika am-pitiavana be tongava maro hiara-hanompo an’Andriamanitra.

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS  86000

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY @ 10 h 30

BOBIGNY  93000

Toerana : 1 rue Carnot

Métro 5 Terminus Pablo Picasso

Tel : 06 30 04 25 01  –  01 41 60 01 63

ALAHADY @ 11 ora

LIBAN –  CHAPEL /HAMRA

Near East

TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fahavitan’ny asa  TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).