Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro.
Rehefa nifidy ny zanak’Israely Andriamanitra, ka nanafaka azy teo ambany fangejan’i Farao, dia nanana tanjona tsara hampandova azy ireo ny tany Kanana Izy . Teny an-dàlana ho any @ izany tanjona izany anefa dia nandalo zavatra maro isan-karazany izy ireo mba hijeren ‘ Andriamanitra azy na tena tia Azy tokoa ireto zanak’Israely ireto na tsia

Nomeny lalàna sy fitsipika izy ireo mba hahatongavany any @ izany tany Kanana izany, ary isan’izany ny didy 10 izay nomena an’i Mosesy mba ho vakiany

FITOMBOANA ARAM-PANAHY

Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho tsy maintsy mihena. Jaona Mpanao batisa no nilaza io teny io, milaza ny fahakelezan’ny tenany izy manoloana an’i Jesosy. Jaona 3. 30

Ny zava-drehetra izay atao , na ambolena na atsangana dia  misy ny Fiantombohana daholo ary koa misy ny Fiafarana . Ohatra raha mamboly voa iray ianao dia tsy maintsy miantomboka @ Famafazana aloha, izany hoe : Fizarana ny tenin’Andriamanitra, tsy avy hatrany akory dia maniry ny voa rehefa afafy.

Jaona 12. 24 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa

La vraie repentance implique toujours un désir de réparer, de restituer

Mais parce qu’il vous aime, il veut vous donner l’occasion de régler parfaitement ce contentieux qui gêne votre relation avec lui. Celui qui a commis une faute il y a très longtemps, et qui n’a pas reconnu son péché ni restitué ce qu’il a volé, sait au fond de lui-même que le temps n’arrange rien. Cinq siècles se sont écoulés entre le jour où David tua Urie pour lui voler sa femme et le premier chapitre de l’évangile de Matthieu.

Pourtant, ce demi millénaire ne suffit pas à changer le point de vue

PENTECOTE à PARIS

ALAHADY 09 JUIN 2019 @ 10.30

PANTEKOSTA Hafakely , anasana antsika rehetra eto Paris ;

Fotoana miavaka miaraka amin’ny Fanahy Masina hanovozantsika indray Hery sy Hosotra Vaovao.

Ho antsika rehetra tsy an-kanavaka, indrindra fa isika mahatsiaro reraka aram-panahy, mihamangatsiaka amin’ny Fitiavana an’Andriamanitra, tsy manana hetaheta intsony na mazoto hanompo ny Tompo. Tongava fa handray fanavaozam-panahy ianao, hirehitra indray ilay afom-panahy ao anatinao.

Hisy sakafom-pifankatiavana aorian’ny fotoana.

Asao ny namana aman-tsakaiza, tongava maro.

Alahady 09 Juin 2019 à 10.30

46 rue

TOERANA MISY NY EGLISE AGAPE : BOBIGNY- POITIERS- LIBANONA

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Ireto ny fotoana sy ny toerana ahitanao ny fotoam-bavaka hiarahana @ Eglise Agape. Manasa antsika am-pitiavana be tongava maro hiara-hanompo an’Andriamanitra.

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS  86000

Toerana :  2,  rue Bessie Colemane

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY @ 10 h 30

BOBIGNY  93000

Toerana : 1 rue Carnot

Métro 5 Terminus Pablo Picasso

Tel : 06 09 72 50 65  –  01 41 60 01 63

ALAHADY @ 11 ora

LIBAN –  DAORA 

Face Pharmacie KARHAT