CONFESSION DE FOI

* Andriamanitra iray fa miseho amin’ny endrika telo :

1 – Andriamanitra  Fitiavana (I Jaona 4:16 )  ,Ray Tsitoha Mpanao ny lanitra sy ny tany (Genesisy 1:1) Tia izao tontolo izao IZY ,ka nanolotra ny Zanany ho Azy (Jaona 3:16) , Andriamanitra ao amin’i Kristy , no nampihavana Azy taminy , ka tsy nanisa ny fahadisoany .(2 Kor 5 :19)

2- Jesosy Kristy , Zanany Lahy Tokana no , Tompo sy Mpamonjy   , maty Izy ,  nefa nitsangana indray (I Kor 15 : 3-4 ) izany no Filazantsara tsy maintsy toriana  eto , ary indrindra fa ny Fihaviany tsy ho ela (Apokalipsy 22: 20)  Eny ho avy faingana Aho;  Amen  avia jesosy Tompo….

3-Ny Fanahy Masina na Ny Fanahin’ny Fahamarinana no Mpanolon-tsaina (Salamo 32 :8)  Mampahery ,Mpisolovava , Parakleto (Jaona 14 :16-17), Nirahin’i Jesosy Kristy ho eo amintsika mandrakizay (Jaona 14:16) (Jaona 16:7) Mpananatra koa Izy (Jaona 14:16 )(Jaona 16:13)...

4- Ny Tenin’Andriamanitra tao Aminy ( Jaona1:1) na ny Soratra Masina dia avy amin’ny Tsindrimandrin’Andriamanitra ; ( II Timoty 3. 16 )-Avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy .  ( II Petera 1. 21) .

5-Didy vaovao no nomen’i Jesosy Kristy ny mpianany , dia ny « Fitia Agapé  » ny mba hifankatiavantsika kristianina rehetra (Jaona 13:34-35) ary izao no ahafantarana azy (1 Jaona 4: 2) . (Deotornomia: 6 :4-) -( Marka  12. 29 -31)-  Eksodosy 3. 4 – Matio 28. 19 .

6- Ny Famonjena dia ao amin’i Kristy irery ihany (Marka 16:16) ; Ny Mino na koa , olona ao amin’ny Kristy dia olom-baovao izy (2 Kor 5 :17) ;    Manao ny asany izay mino Azy (Jaona 14:12) ;Mitory ny Filazantsarany (Marka 16:15) Atao batisa asitrika tahaka Azy  (Matio 3:13-16)   Ny zaza  dia tsofin-drano . (Marka: 10. 13 -16 ) fa tsy atao batisa  raha mbola kely araka ny voalazan’ny Soratra masina .

7- Ny batisan’ny Fanahy Masina dia ny filatsahan’ny Fanahy Masina hita sy re. Ny famantarana azy hatrany am-boalohany dia ny fitenenana amin’ny teny tsy fantatra. Natao ho raisin’ny olona efa nandray ny famonjena rehetra ny batisan’ny Fanahy Masina. Asan’ny Apostoly : 2. 4-8 – (Asan’ny Apostoly 2. 33) -( Asan’ny Apostoly  10. 44-46 )-( Asan’y Apostoly 2. 38-39)

8-Ny Fiangonana dia isika Kristianina, maharitra amin’ny Fampianaran’ny Apostoly ,Fiombonana ,Famakina ny mofo ary ny Fivavahana  (Asan’apostoly 2:42) dia – Ny fijoroana vavolombelona eo amin’ny fiaianana sy fahamasinana amin’ny lafiny rehetra ( fiteny, fitondran-tena, fitafy) amin’ny fankatoavana ny didin’Andriamanitra. I Petera  1. 15-16 – I Jaona 2. 6 – Hebreo 12. 14 – I Tesaloniana  5. 23 

9-Ny Finoana  sy Fiandrasana ny Fiverenan’i Jesosy Kristy Tompo ,  fanindroany  haka ireo izay mitoetra tsara ao Aminy , alohan’ny arivo taona izay Fanantenana feno fitahiana mipetraka eo anoloan’ny mpino rehetra. I Koritiana 15. 51-57 – I Tesaloniana  4. 13-17 – Apokalipsy 20. 4-5 

10-Farany ,mahereza, mahefa be amin’ny asan’ny Tompo ,Miareta tory , fa tsy mety raha tsy  mivavaha mandrakariva  ka tsy reraka (Lioka 18)  Mandra-pihavin’ny Tompo dia miasà , ataovy ny asan’ny Evanjelistra , mitoria na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana ,(2 Tim 4: 2 – 5)  . Ho an’Andriamanitra irery ny Voninanahitra.

 

EGLISE AGAPE  LA COURNEUVE – AUBERVILLIERS

Manasa antsika rehetra izahay isaky ny alahady @ 11 ora

Adresse : 52  rue Jollois

93120 La Courneuve – Aubervilliers

RER B La Courneuve – Aubervilliers

Metro 7 Fort d’Aubervilliers + Bus 173 arrêt Hemet

 

PLAN

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *