TONGA SOA

Efa-polo andro taorian’ny nitsangany tamin’ny maty dia namepetra ny mpianatra Jesosy mba tsy hiala an ‘ i Jerosalema fa hiandry ny Teny fikasan’ny Ray, fa Jaona hoy Izy nanao batisa tamin’ny rano, fa hianareo kosa hatao batisa amin’ny Fanahy Masina rehefa afaka andro vitsivitsy.  Asan’ny Apostoly 1 ; 4-5

Fantatry ny Tompo tsara fa tsy afaka hanohy mihintsy ny asa  izay efa natombony ny mpianatra raha tsy voatafy amin’ny Hery dia ny Fanahy Masina. Ny fanaovana ny asan’Andriamanitra tokoa mantsy ry mpamaky hajaina dia tsy efan’ny sain’olombelona fotsiny na dia efa nahazo ny mari-pahaizana na diplaoma faratampony ny amin’izany aza izy. Tsy maintsy mandeha Aho hoy Jesosy, nefa tsy hamela anareo ho irery Aho, fa handefa ny Mpananatra ho ety aminareo dia ny  Fanahy Masina.

Ary nony tonga ny andro Pantekosta dia teo amin’ny fitoerana iray ny mpianantra rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy any an-danitra ka nanenika ilay trano niangonany, ary samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka dia niteny tamin’ny fiteny maro samy hafa araka ny nampitenenan’ny Fanahy Masina azy.

Asan’ny Apostoly 2: 1 à 4

Nanomboka teto dia lasa vavolombelona feno hery fahasahiana ireto mpianatra ireto nomban’Andriamanitra tamin’ny famantarana sy fahagagana maro, nahahomby izy ireto ka nadia ny alok’i Petera fotsiny aza dia ampy nahasitra ny marary. Maro tsy tambo isaina ny asa mahagaga nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’ireto mpianatra ireto rehefa nadray ny fahafenoan’ny Fanahy Masina izy.

Ry havana ; ilaina tokoa  ny fahafenoan’ny Fanahy Masina  isan’andro isan’andro , mba hahazo hery ianao . Miavaka foana ny  olona manana io fahafenoana io, tonga manana fahasahina, tsy misy tahotra sahy mijoro ho vavolombelona, tsy  mora kivy amin’ny fiainana, tsy mora resy fa tena manana hery hafa kely, misy loharano tsy mety ritra ao anatiny  izay miboiboika mitondra fifaliana sy fiadanana. Izany ry Havana  no mahatonga an’i Jesosy nilaza hoe : Mahatsara anareo ny fialako, fa handefa ny Mpananatra aty aminareo Aho dia ny FANAHY MASINA. Ny fanotanina mipetraka anefa dia izao ?

efa manana io fahafenona io ve hianao (plénitude du Saint-Esprit) ? raha eny dia angataho foana ny mba ho feno mandrakariva ny fiainanao, fa raha tsia kosa dia fotoana mety izao handraisanao izay, angataho Jesosy fa manome  malalaka anao Izy, ary  manao  batisa amin’ny  Fanahy Masina hoan’izay mangetaheta izany.