FITOMBOANA ARAM-PANAHY

Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho tsy maintsy mihena. Jaona Mpanao batisa no nilaza io teny io, milaza ny fahakelezan’ny tenany izy manoloana an’i Jesosy. Jaona 3. 30

Ny zava-drehetra izay atao , na ambolena na atsangana dia  misy ny Fiantombohana daholo ary koa misy ny Fiafarana . Ohatra raha mamboly voa iray ianao dia tsy maintsy miantomboka @ Famafazana aloha, izany hoe : Fizarana ny tenin’Andriamanitra, tsy avy hatrany akory dia maniry ny voa rehefa afafy.

Jaona 12. 24 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa : Raha tsy latsaka amin’ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy ; fa raha maty kosa izy , dia hahavokatra be.

Ny voa anefa dia tsy mety hitondra vokatra mihintsy fa hijanona ho voa foana raha tsy misy ny fitomboana , ary tsy hitombo mihintsy koa ny voa raha tsy tanteraka tsara daholo ny fepetra rehetra izay ilainy, ohatra mila tany tsara, mila rano matetika, tokony hahazo masoandro tsara. Torak’izany koa ny kristianina iray dia tsy afaka ny hitombo mihintsy ka hitondra vokatra raha tsy feno tsara ireo zavatra ilainy @ izany,  ka noho izany ;
Ny Fifandraisana @ Andriamanitra amin’ny alalan’ny Vavaka @ Fanahy, ny Fandrenesana sy Fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra, ary Fidirana ho anisan’ny  Tenan’i Kristy, dia ny fandraisana andraikitra ,izany hoe lasa tena Mpivavaka Kristiana, Jaona4:23. 
Ny fitomboana dia miankina  hetaheta sy ny fahazotoan’ny @ tsirairay amin’ny fitiavana ny zava-panahy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *