VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA 21 ANDRO – NY 21 FEV h@ 14 MARS 2018

raha ny oloko 1Vavaka fifadian-kanin’i Daniela

( Daniela 10.1-2-3)

Manoloana izao ANDRO MAHORY  izao, izay miharatsy tokoa, dia araka ny voalazan’ny   II Tim 3 ;1-7, mba vakio anié ;

Izany rehetra izany anefa  dia tsy manova ny programan’Andriamanitra , dia ny Fiverenan’ i JESOSY  KRISTY tsy ho ela , haka izay nantsoina tamin’ny Anarany, ny Kristianina izany  , dia izay  vonona tsara, miady ny ady tsaran’ny finoana, maharesy ny fahavalo rehetra indrindra fa ity nofontsika ity , izay manohitra hatrany ka tsy manaiky hanao ny sitrapon’Andriamanitra . Ny  Apostoly Paoly  dia manana fijery hafa mihintsy raha ny mikasika ity momban’ny nofony : koa izany indrindra ry Havana malala , Mpihaino Radio no; anasanay anao .
IKorintiana 9-27

fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.  Ary dia sahy izy nilaza satria naharesy ny nofony  fa ;
2 Timoty 4 : 7 -8  Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’ izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’ izay rehetra tia ny fisehoany koa.
Mba tianao ve ny hahatanteraka izao fihazakazahana ataonao izao ?, ka sahy hilaza tahaka an’i Paoly koa ianao , ka hotehirizina ho anao ny satro-boninahitry ny Fahamarinana. Koa;

Miantso antsika rehetra indray hanao  » Vavaka sy Fifadian-kanina mandritra ny 21 andro, tsy mihinana afa-tsy ny (fruits et légumes) ary ny rano. Hanombo ny nofontsika , hanovo hery mba handray HOSOTRA vaovao hoentina manohy ny HAZAKAZAKA . Tsarovy ry havana fa izay maharitra hatramin’ny farany ihany no ho vonjena ; tsy izay  rehetra nanomboka akory…. fa izay maharitra hatramin’ny farany  Mat 24:13. Afaka miaraka mivavaka aminay amin’ny « conférence téléphone gratuite » ianao koa aza misalasala ny miantso anay raha mila fanazavana fanampiny .

Ry Havana , mila mivavaka be isika ,  fa io irery ihany no HERY LEHIBE hoan’ny kristianina ilaina eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

Izay BE VAVAKA dia BE HERY   fa izay  KELY  VAVAKA  kosa  dia  KELY  HERY.

Pasteur Mario Razafimanjato.

Tel : 0141600163 – 0630042501

2 Responses to VAVAKA SY FIFADIAN-KANINA 21 ANDRO – NY 21 FEV h@ 14 MARS 2018

 1. RATAHIRY dit :

  Manahoana daholo nareo eto @radio agape1, misaotra an’i Tompo aho fa tsy irery manana anareo tokoa
  Izaho moa dia manana zanaka autiste ary efa niantso teto aho fa efa ela
  @ zao fotoana izaho aho dia mijaly na ara tonkatrano na @ zanako(ny prise en charge dia tsy mandeha ary mitombo be mihitsy ny troubles de comportements ao aminy izany hoe ohatran’ny adala nefa tsy adala satria mahazo ny zavatra rehetra fa manao zavatra hafahafa be @ tenany lay zaza . Ny vadiko manomboka mamela ahy rery @ ity ady mafy isan’andro mila maningotra ny aina ity latsaka anaty ankiviana aho. Ny zanako vavy mandalo atanorana 17 taona dia tena ady hafa koa. Ny vadiko amporisihan’ny fianakaviany hiala amiko ary tena miray saina be @ anabaviny rehetra ka manaraka zay torohevitry zareo any , ka toy ny fahavalo ny fijeriny ahy…. ny zanany marary sisa no tena hijanonany.
  Mila hery sy ady am-bavaka aho satria tena mangidy no hentiko ary tena irery aho tsy mba mahita olona, ny havako rehetra tsy misy miraharaha anay.
  Ankehitriny aho tapa-kevitra fa hanao vavaka sy fifandian-kanina ary efa noraisiko antsoratra ny torohevitrareo teo. Misaotra indrindra anareo mpanentana ny emission androany alatsinaina 9 février t@11h fa tena miteny tokoa Andriamanitra satria nanomboka androany aho no nifady hanina.
  Mangataka anareo manokana aho hanampy ahy hanala ny asan’ny satana @ vadiko voalohany indrindra satria izy no tena mitondra ny fahoriana zakaiko sy ny zanako vavy ary koa ny zanako lahy kely zay tratran’ity autisme ity. Anthony no anarany: ny fitsaboana azy dia anisan’ny zay azo atao hoe tsara indrindra eto France.Arahina professionnels maro manampahaizana izy , na any ampianarana na ato antokatrano…. nefa indrisy fa toa tsy hita zay vokany fa toa regression aza no hita. hezaka miantra aman’aina no ataoko isana’andro zaho mamany mba handroso hahay hifandray @ olona sy hahay ahaleo tena isan’andro izy. Managataka vavaka re Tompoko ho an’i Anthony mba hande ity fitsaboana azy fa rereka aho na ra-po na ara-tsaina satria miasa irery ny mpanao trano raha tsy Jesosy no mirotsaka antsehatra.
  Misaotra anareo aho mialoha @ zay vavaka ataonareo ho anay mianakavy.
  Mansdram-piresaka
  Marie France

 2. vola dit :

  mirary fampaherezana ho ano aho Marie France; tsapako fa tsy mora ny zavatra laovanao anefa Jesosy miteny hoe : »mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatr entana fa izaho anome anareo fitsaharana » ankino aminy mandrakariva ny hentanao sy ny adinao fa izy de Andriamanitra mahagaga sady be fitiavana!hitondra ambavaka anao sy ny tokatranonao aho ary Jesosy anie hitondra ny fahazavany sy ny famonjeny ao amin ny tokatranonao .Ny fiadanan i Jesosy kristy anie anapaka ny fonao ary ny Fanahy Masina hanoana anao isan andro amen !
  Vola

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *