Monthly Archives: septembre 2019

Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro.
Rehefa nifidy ny zanak’Israely Andriamanitra, ka nanafaka azy teo ambany fangejan’i Farao, dia nanana tanjona tsara hampandova azy ireo ny tany Kanana Izy . Teny an-dàlana ho any @ izany tanjona izany anefa dia nandalo zavatra maro isan-karazany izy ireo mba hijeren ‘ Andriamanitra azy na tena tia Azy tokoa ireto zanak’Israely ireto na tsia

Nomeny lalàna sy fitsipika izy ireo mba hahatongavany any @ izany tany Kanana izany, ary isan’izany ny didy 10 izay nomena an’i Mosesy mba ho vakiany sy hampianariny azy .

Eksodosy 20 : 1 Andriamanitra ka nanao hoe : 2- Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta, tamin’ ny trano nahandevozana. 3 -Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. 4- Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin’ ny lanitra ambony, na izay etỳ amin’ ny tany ambany, na izay any amin’ ny rano ambanin’ ny tany. 5- Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin’ ny zanaka hatramin’ ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin’ izay mankahala Ahy.

Ampahany ihany ireo fa efa maneho sahady hoe : Andriamanitra saro-piaro ilay Andriamanitra nifidy sy namoaka azy ireto. Tsy zakan’Andriamanitra mihintsy ny mahita azy ireto manompo na miankohoka @ sarin-javatra voasikotra, na andriamanitra hafa ; indrisy anefa fa maditra ireto zanak’Israely ireto ka arakaraky ny andrarana sy hitenenana azy vao maika mirona sy mivily manompo andramanitra hafa izy. Raha tena mandinika ny baiboly ianao mpamaky dia hahita fa tsy tonga tany @ ilay tanjona tany Kanana izy ireto, afa-tsy ny 2 lahy ihany izay hita fa tanteraka t@ fanarahana an’Andriamanitra.

Nomery 25: 26 Fa Jehovah efa nilaza azy hoe: Ho faty any an-efitra tokoa ireo. Koa dia tsy nisy olona sisa tamin’ ireny afa-tsy Kaleba, zanak’ i Jefone, sy Josoa, zanak’ i Nona, ihany.

Maro ny kristiana izay manaradia an’i Jesosy @ izao vanin’andro izao, ary dia mihevitra sy maniry tokoa ho tonga any @ ilay toerana sarobidy izay efa nampanantenany hoe Jaona 14 :2
Ao an-tranon’ ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Misy fitoerana efa nomaniny ho ahy sy anao any an-danitra, ar ety an-dalana isika izao mbola tsy tonga, tsarovy anefa fa mandinika akaiky ny foko sy ny fonao Andriamanitra, sao dia misy zavatra hafa iankohofantsika, toa endrin’ireo andriamanitra tsy izy! izay tena mahasaro-paro an’Ilay nifidy sy niantso antsika; mety sary vongana io , na koa ireo olona efa maty na mbola velona izay lazaina fa hoe olo-masina, mety ho sarin’olona efa maty , (vady , zanaka, ankohonana, mpampiasa , olo-tiana) , mety ho vola , harena, asa, sns … izay rehetra maka ny toeran’Andriamanitra, tianao mihoatra Azy na mandeha aloha noho Izy, raha ho tanisaina de tena lava dia lava ny lisitra, fa anjaranao no mandinika ny fonao hoe inona avy izay ireo zavatra ireo. Aza hadino fa ireo zavatra ireo no manaka anao tsy ho tody soa any @ ilay tany kanana na koa ny fiainana mandrakizay. Izao anefa;.. mbola tsy tara ianao, izay mamaky ity @ izao fotoana izao, mbola azonao atao ny miova famindra manaisotra ireo endrika sampin’ ny fo ireo, koa mibebaha @ fonao rehetra ary mametraha an’Andrimanitra ho voalohany @ eo amin’ny fiainanao hatramin’izao sisa izao .
fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro.

HT Razafimanjato