Category Archives: FAMPAHEREZANA

VAVAKA FIFADIAN-KANINA 21 andro . Ny 21 Fév h@ 14 Mars

Vavaka fifadian-kanin’i Daniela

( Daniela 10.1-2-3)

Manoloana izao ANDRO MAHORY  izao, izay miharatsy tokoa, dia araka ny voalazan’ny   II Tim 3 ;1-7, mba vakio anié ;

Izany rehetra izany anefa  dia tsy manova ny programan’Andriamanitra , dia ny Fiverenan’ i JESOSY  KRISTY tsy ho ela , haka izay nantsoina tamin’ny Anarany, ny Kristianina izany  , dia izay  vonona tsara, miady ny ady tsaran’ny finoana, maharesy ny fahavalo rehetra indrindra fa ity nofontsika ity , izay manohitra hatrany ka tsy manaiky hanao ny sitrapon’Andriamanitra . Ny  Apostoly Paoly  dia manana fijery hafa mihintsy raha ny mikasika ity momban’ny nofony : koa izany indrindra ry Havana malala , Mpihaino Radio no; anasanay anao .

I Korintiana 9-27  Fa  asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ ny sasany aza aho, dia holavina kosa ny tenako.  Ary dia sahy izy nilaza satria naharesy ny nofony  fa ;
2 Timoty 4 : 7 -8  Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho ; hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin’ izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’ izay rehetra tia ny fisehoany koa.
Mba tianao ve ny hahatanteraka izao fihazakazahana ataonao izao ?, ka sahy hilaza tahaka an’i Paoly koa ianao , ka hotehirizina ho anao ny satro-boninahitry ny Fahamarinana. Koa;

Miantso antsika rehetra indray hanao  » Vavaka sy Fifadian-kanina mandritra ny 21 andro, tsy mihinana afa-tsy ny (fruits et légumes) ary ny rano. Hanombo ny nofontsika , hanovo hery mba handray HOSOTRA vaovao hoentina manohy ny HAZAKAZAKA . Tsarovy ry havana fa izay maharitra hatramin’ny farany ihany no ho vonjena ; tsy izay  rehetra nanomboka akory…. fa izay maharitra hatramin’ny farany  Mat 24:13. Afaka miaraka mivavaka aminay amin’ny « conférence téléphone gratuite » ianao koa aza misalasala ny miantso anay raha mila fanazavana fanampiny .

Ry Havana , mila mivavaka be isika ,  fa io irery ihany no HERY LEHIBE hoan’ny kristianina ilaina eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

Izay BE VAVAKA dia BE HERY   fa izay  KELY  VAVAKA  kosa  dia  KELY  HERY.

Mirahaba antsika rehetra tratry ny taona 2018

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika nomeny tombon-taona iray indray. Izahay tompon’andrikitra eto @ radio Agape koa dia faly miarahaba antsika rehetra notahian’ny Jesosy ka velon’aina soa aman-tsara daolo. Ny faniriana ho antsika rehetra amin’ity taona 2018 ity dia  ho taona FANDROSOANA  amin’ny lafiny rehetra, indrindra fa amin’ny lafiny aram-panahy, satria ny fanahy no maha olona sady maharitra ho mandrakizay ary tsy mety maty , fa izao hita rehetra izao dia tsy maintsy ho levona sy ho simba tsy misy maharitra, noho izany dia  ampaherezina isika rehetra mba hibanjina sy handroso ka hikarakara ilay hoavy maharitra sy tsy mety maty dia ny fanahintsika . Làlana roa no tsy maintsy  halehan’ny fanahy ; na ho eo anilan’Andriamanitra mandrakizay, na ho very lavitra Azy any amin’ny farihy mirehitr’afo , fahoriana sy ny fijaliana ary ny fikotroha-nify mandrakizay.

Mbola fitiavany sy famindrampony no nanomezany antsika taona iray indray mba HIKARAKARANA ny fanahintsika koa dia samia manararaotra indray hitombo amin’ny zava-panahy izay tsy ho hesorina amintsika. Efesiana 5:16 ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. 

Tsarovy fa misy fetra iany ny fotoana omeny antsika koa aza mandany andro amin’izay tsy mahasoa intsony fa fohy ihany sady voafetra ny fotoana nomeny antsika .

Pastera Razafimanjato mivady

 

MIORENA TSARA

I Koritiana 15. 58   Miorena tsara ,  aza miova,  ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo. 

Ry Havana malala , izao vanin’andro ankehitriny izao dia voalazan’ny Baiboly fa « andro farany », izany hoe ilay Fotoana izay hiverenan’i Jesosy haka ny Fiangonany izay tena tiany ka  novidiany lafo tamin’ny Ràny.  Manoloana izany dia miasa mafy koa ny fahavalo dia .. i satana -devoly sy ny miaramilany rehetra ka manao izay ho afany amin’ny hafetsena  maro isan-karazany mba hahatonga ny fiangonana ho variana ka tsy ho vonona ho amin’izany Fotoana lehibe izany.

Raha jerena ny zavatra misy amin’izao fotoana izao: ohatra ; ny fandrosoana eo amin’ny lafiny  fanatontoloana, teknolojia avo lenta sns … dia natao hanozongozonana ny finoana sy atao  hahavariana ka mandany andro tanteraka ary hampatoriana  ny fiangonana mihintsy. Ary ny mampalahelo dia maro ny mpino  no efa tratran’izany velam-pandrika izany, ka lasa tsy miorina intsony,  manadino ilay famonjena ary indrindra indrindra dia toa manadino ilay Teny Fikasana nolazain’i Jeso Kristy manao hoe :  »  Aza malahelo ny fonareo; minoa an’ Andriamanitra, ary minoa Ahy koa.2 Ao an-tranon’ ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.3 Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa « . Jaona 14. 1à 3.

Misy ihany koa ireo izay tsy mety tafa-orina tsara intsony , satria  diso fanantenana, tafitohina noho ireo zava-misy hitany any am-piangonana : satria koa mijery sy mitsikera ny  teotran’ny mpiara-mivavaka, mety ny mpanompon’Andriamanitra mihintsy koa aza, dia lasa mifindrafindra fiangonana  foana ary farany dia tsy miditra am-piangonana intsony .

Farany koa dia ireo izay tratran’ny fampianaran- diso sy ny mpaminany sandoka ao @ internet, izay efa miparitaka eto amin’izao tontolo izao ka  mampianatra zavatra maro izay tsy mifanaraka  amin’izay voalaza ao amin’ny baiboly,  mahay madahan-teny, miseho amin’ny endrika toa marina ary toa manao fahagagana mihintsy aza, ka maro ny  babony ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany ka tsy miorina amin’ilay famonjena noraisiny intsony fa lasa nivily nanaraka làlana hafa toa mahitsy nefa dia lalana mivarina any amin’ny fahafatesana mihintsy .  « Misy lalana ataon’ ny olona ho mahitsy, Kanjo lalana mivarina any amin’ ny fahafatesana no iafarany « . Ohabolana  14. 12   Ry Havana  , … miorena tsara ,…. miorena tsara.

Ireo zavatra voatanisa eo ambony ireo dia santionany ihany fa mbola maro ny zavatra izay ataon’ny fahavalo  mahatonga ny zanak’Andriamanitra maro TSY HIORINA tsara intsony. Izao anefa na dia eo aza ny sakatsakana, fomba samihafa, hafetsana amin’ny endrika miafina na mivantana isan-karazany ataon’ny fahavalo dia  izao no tena fahamarinana : Ny TOMPON’ANDRAIKITRA ZATO ISAN-JATO amin’ny fiorenanao tsara dia  ianao ihany . Ny tena izy dia tsy tokony hiankina amin-javatra na olona ny fiorenanao fa amin’i JESOSY KRISTY irery ihany , tsy misy fialan-tsiny na (excuses) azonao entina na  alahatra eo antrehan’Andriamanitra rehefa ho avy ilay fotoana izay hisehoantsika miharihary eo anatrehany . Ka dieny mbola misy ny fotoana dia aoreno tsara izay efa rava na simba, manaova ezaka hiverenana ao amin’ny tena Fahamarinana; dia ny Tenin’Andriamanitra tokana ihany ny BAIBOLY sady tsy azo analana na ampiana ihany koa .

Mivavaha ka mangataha ny fitariahn’ny FANAHY MASINA raha toa ka tsy hitanao intsony izay fiangonana tokony hiorenanao, fa ny  tena izy dia ;  raha ratsam-batan’i kristy (membre du corps de Christ)  ianao dia tsy maintsy miditra ao amin’ny tenan’i KRISTY ary ny baiboly no milaza fa  ny Fiangonana  dia tsy hafa fa;  Tenan’ i KRISTY JESOSY  Izay Lohany.  Ary Izy  (JESOSY ) no Lohan’ ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ ny maty, mba ho Lohany amin’ ny zavatra rehetra Izy. Kolosiana 1. 18

Farany ; Miorena tsara , fa efa fohy dia fohy ny fotoana koa aza mangatak’andro intsony ry Havana malala raiso an-tànana ny ho avinao, hitahy anao anié ny Tompon’ny Voninahitra, Amena .

P.Razafimanjato

EGLISE AGAPE LA COURNEUVE – AUBERVILLIERS

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Isaky ny :

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS 86000

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

Tel : 06 17 49 16 17

 

ALAHADY @ 10 h 30

 La Courneuve 93120

Toerana : 52 rue Jollois

Métro 7 Fort d’Aubervilliers + Bus  173   arrêt  Hemet

RER B  LA Courneuve Aubervilliers

Tel : 06 30 04 25 01  –  01 41 60 01 63

Misokatra ho antsika rehetra  ny fiangonana Agape. Tsy mavakavaka, mizara fitiavana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

Miandry anao ny Tompo Jesosy.

 PLAN