Category Archives: FAMPAHEREZANA

HAZAKAZAKA ARAHIM-PITAKA

Fampieritreretena

Tahaka ny mpihazakazaka hoy i Paoly ny fanompoana an’Andriamanitra. Eo amin’ny tany fihazakazahana hoy izy no hanaovana izany ary misy loka raisin’ny mpandray anjara.

Eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra manko dia misy tokoa ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony. Fil 3. 14. Ary nambarany tamin’izany fa ny mpihazakazaka rehetra dia mila mahonon-tena amin’ny zavatra rehetra… Ary tsy  tokony hanao kitoatoa. Tokony hihazakazaka amin’ny faharetana ihany koa  ny mpihazakazaka . Heb 12. 2.

Raha te-hahazo loka ary ianaodia tokony hampiarinao ireo fe-petra takiana amin’ny mpihazakazaka ireo. Ny Apostoly Paoly izay nampahery antsika tamin’ny alalan’ireo teny ireo, izay efa niainany rahateo dia nanambara fa nahazo izany loka izany. Hoy ny II Tim 4 : 7-8 « Efa niady ny ady tsara aho ; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; hatr’izao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo Mpitsara marina, ho ahy amin’nizay andro izay  ; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an’izay rehetra tia ny fisehoany koa. » 

Ity misy fanoharana kely mikasika ny tsy fananan’ny mpifaninana mihazakazaka sasantsasany fahononantena.

Indra andro nisy fifaninanan hazakazaka izay hahazoana loka . Ny mpifaninana tamin’izany dia ny saka, alika, bitro, ary ny sokatra. Hoy angamba ianao hoe tsy lasan’ny alika sy ny saka ve ny loka ? Very lavitra ny sokatra ary aleo tonga dia tsy miheritreritra ahazo ny loka.

Nifanohitra tanteraka amin’izy heritreritrao izay anefa ny nitranga. Marihina etoana fa ireo biby ireo dia samy manana ny tompony izay nikarakara azy avy. rehefa voavinavinana’ny tompon’ny sokatra ary fa tsy afaka handresy iretsy biby  telo faingam-pandeha iretsy velively ny sokatra dia nahita teti-dratsy izy mba hahazoan’ny siokatra ny fandresena. Lasa nakany  an-tsena izy  vka nividy taolana sy karaoty ary trondro satria fanatany tsara fa ireo no sakafo tsy ananan’iretsy biby  hafa fahononan-tena. Avy eo dia lasa izy nitoetra teny an-tenantenan-dàlana manandrify ny hazakazaka.

Nanomboka ary ny hazakazaka. Avy dia niriotra mafy tsy nisy toy izany ny bitro, izay narahan’ny saka sy ny alika avy aoriana. Iny ary fa tsinjon’ny tompon’ny sokatra ilay bitro ka notsipazany karaoty. Revo nihinana karaoty ny bitro ka dia hadinony ny hazakazaka. Ireny koa fa tamy ny saka sy ny alika, notsipazan’ilay tompon’ny sokatra  trondro anefa ny saka ary ilay alika kosa notsipazany taolana. Nilaozan’ireto farny ireto koa ny tany fihazakazahana satria fy  ny taolana sy ny trondro ka revo izy ireo. Nandritra izany anefa dia nandroso tsy niato ny sokatra ka lasany mora foana ny fandresena.

Ry rahalahy sy anabavy, aoka isika hitandrina amin’ny izao hazakazaka filokana napetraka eo anoloantsika izao. Fantaro fa ny devoly dia mamandrika antsika ny amin’ny zavatry ny nofo izay tiantsika, dia izay tsy ananan-tsika fahononan-tena. Noho izany dia tohizo hatrany ny hazakazaka mandra-pahatonga anao any amin’ny tanjona farany , ary aoka ianao hijery an’i JESOSY KRISTY Tompon’ny finoantsika izay efa tonga any an-danitra. Heb 12 : 1-2  » Ko amin’izany , satria misy vavolom-belona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika , ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka ao anoloantsika izao, mijery an’i JESOSY  TOmpn’ny finoantsika sy Mpanefa azy, izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ny aankavanan’ny seza fiandrianan’ Andriamanitra Izy ».

Pastera Jean de Dieu. R

MIORENA TSARA

I Koritiana 15. 58   Miorena tsara ,  aza miova,  ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo. 

Ry Havana malala , izao vanin’andro ankehitriny izao dia voalazan’ny Baiboly fa « andro farany », izany hoe ilay Fotoana izay hiverenan’i Jesosy haka ny Fiangonany izay tena tiany ka  novidiany lafo tamin’ny Ràny.  Manoloana izany dia miasa mafy koa ny fahavalo dia .. i satana -devoly sy ny miaramilany rehetra ka manao izay ho afany amin’ny hafetsena  maro isan-karazany mba hahatonga ny fiangonana ho variana ka tsy ho vonona ho amin’izany Fotoana lehibe izany.

Raha jerena ny zavatra misy amin’izao fotoana izao: ohatra ; ny fandrosoana eo amin’ny lafiny  fanatontoloana, teknolojia avo lenta sns … dia natao hanozongozonana ny finoana sy atao  hahavariana ka mandany andro tanteraka ary hampatoriana  ny fiangonana mihintsy. Ary ny mampalahelo dia maro ny mpino  no efa tratran’izany velam-pandrika izany, ka lasa tsy miorina intsony,  manadino ilay famonjena ary indrindra indrindra dia toa manadino ilay Teny Fikasana nolazain’i Jeso Kristy manao hoe :  »  Aza malahelo ny fonareo; minoa an’ Andriamanitra, ary minoa Ahy koa.2 Ao an-tranon’ ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.3 Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa « . Jaona 14. 1à 3.

Misy ihany koa ireo izay tsy mety tafa-orina tsara intsony , satria  diso fanantenana, tafitohina noho ireo zava-misy hitany any am-piangonana : satria koa mijery sy mitsikera ny  teotran’ny mpiara-mivavaka, mety ny mpanompon’Andriamanitra mihintsy koa aza, dia lasa mifindrafindra fiangonana  foana ary farany dia tsy miditra am-piangonana intsony .

Farany koa dia ireo izay tratran’ny fampianaran- diso sy ny mpaminany sandoka ao @ internet, izay efa miparitaka eto amin’izao tontolo izao ka  mampianatra zavatra maro izay tsy mifanaraka  amin’izay voalaza ao amin’ny baiboly,  mahay madahan-teny, miseho amin’ny endrika toa marina ary toa manao fahagagana mihintsy aza, ka maro ny  babony ka voapetaky ny vy mahamay ny fieritreretany ka tsy miorina amin’ilay famonjena noraisiny intsony fa lasa nivily nanaraka làlana hafa toa mahitsy nefa dia lalana mivarina any amin’ny fahafatesana mihintsy .  « Misy lalana ataon’ ny olona ho mahitsy, Kanjo lalana mivarina any amin’ ny fahafatesana no iafarany « . Ohabolana  14. 12   Ry Havana  , … miorena tsara ,…. miorena tsara.

Ireo zavatra voatanisa eo ambony ireo dia santionany ihany fa mbola maro ny zavatra izay ataon’ny fahavalo  mahatonga ny zanak’Andriamanitra maro TSY HIORINA tsara intsony. Izao anefa na dia eo aza ny sakatsakana, fomba samihafa, hafetsana amin’ny endrika miafina na mivantana isan-karazany ataon’ny fahavalo dia  izao no tena fahamarinana : Ny TOMPON’ANDRAIKITRA ZATO ISAN-JATO amin’ny fiorenanao tsara dia  ianao ihany . Ny tena izy dia tsy tokony hiankina amin-javatra na olona ny fiorenanao fa amin’i JESOSY KRISTY irery ihany , tsy misy fialan-tsiny na (excuses) azonao entina na  alahatra eo antrehan’Andriamanitra rehefa ho avy ilay fotoana izay hisehoantsika miharihary eo anatrehany . Ka dieny mbola misy ny fotoana dia aoreno tsara izay efa rava na simba, manaova ezaka hiverenana ao amin’ny tena Fahamarinana; dia ny Tenin’Andriamanitra tokana ihany ny BAIBOLY sady tsy azo analana na ampiana ihany koa .

Mivavaha ka mangataha ny fitariahn’ny FANAHY MASINA raha toa ka tsy hitanao intsony izay fiangonana tokony hiorenanao, fa ny  tena izy dia ;  raha ratsam-batan’i kristy (membre du corps de Christ)  ianao dia tsy maintsy miditra ao amin’ny tenan’i KRISTY ary ny baiboly no milaza fa  ny Fiangonana  dia tsy hafa fa;  Tenan’ i KRISTY JESOSY  Izay Lohany.  Ary Izy  (JESOSY ) no Lohan’ ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ ny maty, mba ho Lohany amin’ ny zavatra rehetra Izy. Kolosiana 1. 18

Farany ; Miorena tsara , fa efa fohy dia fohy ny fotoana koa aza mangatak’andro intsony ry Havana malala raiso an-tànana ny ho avinao, hitahy anao anié ny Tompon’ny Voninahitra, Amena .

P.Razafimanjato

EGLISE AGAPE LA COURNEUVE – AUBERVILLIERS

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Isaky ny :

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS 86000

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

Tel : 06 17 49 16 17

 

ALAHADY @ 10 h 30

 La Courneuve 93120

Toerana : 52 rue Jollois

Métro 7 Fort d’Aubervilliers + Bus  173   arrêt  Hemet

RER B  LA Courneuve Aubervilliers

Tel : 06 30 04 25 01  –  01 41 60 01 63

Misokatra ho antsika rehetra  ny fiangonana Agape. Tsy mavakavaka, mizara fitiavana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

Miandry anao ny Tompo Jesosy.

 PLAN