Category Archives: FAMPAHEREZANA

ALIM-PIDERANA 2018

Faly manasa antsika rehetra indray izahay hiaraka hamarana  ny taona 2018 amin’ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny 31 Décembre @ 9 ora 30 alina. Voafetra ny toerana ka mila manao réservation.

ASAN’ANDRIAMANITRA TANY LIBANONA

Voalohan-teny dia fisaorana mitafotafo no ataolotra an’Andriamanitra irery ihany, nohon’ny asa mahagaga nataony tany Libanona , maro no niova fo nialatamin’ny fiaina-dratsy ka niverina @ Jesosy nisy ny batisan’ny rano ny 17 Juin sy ny 27 Octobre 2018 olona 7 no nirotsaka hanatanteraka ny tenin’Andriamanitra. Tafatsangana tamin’ny 17 Jona 2018 teo ny fiangonana Agape Liban hoan’i JESOSY irey ihany anie ny voninahitra sy ny dera.

 

 

NY FAHATERAHANA INDRAY

Teny iray izay tena nahagaga sy nampametram-panotaniana an’i Nikodemosy rehefa niresaka tamin’i Jesosy izy, fa inona tokoa moa no niseho é ?

Vakio tsara ary hoe ;( Jaona 3.3) Jesosy namaly ka nanao taminy hoe : lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo MAHITA NY FANJAKAN’NY LANITRA.  Gaga Nikodemosy raha vao nandre io teny io satria tena tsy takany mihintsy hoe : Amin’ny fomba ahoana no hahafahan’ny olona hateraka indray rehefa lehibe ? Moa mahazo miverina any an-kibon-dreniny indray va izy ?

Misy fijery roa samihafa eto :

  • Voalohany ; dia fijery araka ny mason’ny nofo ihany no fijerin’i Nikodemosy izay mijery araka ny maha-olombelona . Maro tokoa ny kristiana izay mbola manana io fomba fijery io na dia efa ela tamin’ny fanarahana ny Tompo aza,  ireo izay efa manana andraikitra mihintsy,  sy nanaraka ny fombafomban’ny fiangonana nefa ny mampalahelo dia mbola tsy mahazo sy tsy mahafantatra izay tian’ny Jesosy ambara aminy, tsy misy azony izay resahan’ny baiboly , ka dia azo lazaina fa mbola jamba ny masom-panahiny, na dia ny fototry ny famonjena aza dia tsy ekeny ary tsy takany mihintsy, ohatra: Matio 3.13  Resaka  aminy ny batisan’ny rano. Batisa izay nataon’i Jesosy Kristy dia tsy azony tsy mety aminy ary tsy vonona izy hanatanteraka izany satria mbola jamba aram-panahy na dia voalazany baiboly aza  araka ny (Marka 16.16) izay mino sy atao batisa no hovonjena. Izay Batisa isan’ny  fototry ny Famonjena , dia tsy takany mihintsy izany na dia hazavaina sy aseho azy daholo aza ny toko sy andininy mikasika izany  satria mbola tsy nateraka indray , mbola maty ny fanahiny ka tsy mahatakatra zava-panahy.
  • Faharoa ; dia fijery araka ny masom-panahy : fijerin’i Jesosy Izay te-hampita avy hatrany ny harena miafina ny amin’ny fanjakan’ny lanitra. Tsy miresaka na mijery ny hita, izay mandalo ihany fa kosa ilay maharitra mandakizay dia ny tsy hita. Vitsy ihany ny kristiana no efa manana io  fijerin’i Jesosy io satria ny olona izay efa nateraka indray ihany no manana ny masom-panahy mahiratra, ary manomboka eo dia mazava aminy tsara ny zava-miafin’ny fanjakan’ny lanitra.
  • Manomboka izany amin’ny fotoana izay handrenesan’ny olona  ny Fitiavan’i Jesosy ka nanapahany hevitra hanolo-tena handray an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy azy dia manomboka eo no mihiratra ny masom-panahiny na koa hoe Nateraka indray izy, nateraka avy any ambony, nateraka vaovao ny fanahiny izay maty teo aloha vokatry ny fahotana. Ny fahaterahana indray dia  fahasoavana na(grâce) omen’Andriamanitra izay tiany, tsy miankina amin’ilay olona io na ny hatsarany na ny asa vitany fa tena FAMINDRAM-PONY manokana tiany haseho na omena izay olona tiany hanehoana izany.
  • Ahoana ny fomba ahafantarana fa efa nateraka indray ny olona iray ?
  • Misy fiovana ny fiainany amin’ny lafiny rehetra fa ny tena misongadina dia lasa mangetaheta zava-panahy izy : te-hivavaka, te-hamaky baiboly, te-hidera, lasa zary fiainany izany ary tsy mety mahazo aina mihintsy izy raha tsy manatanteraka ny fanirian’ny fanahiny.
  • Ny mifanohitra amin’izany kosa anefa no misy raha tsy mbola nateraka indray ny olona iray, enta-mavesatra aminy daholo ny fanompoana an’i Jesosy hampaherezina foana izy ary tsy misy hetaheta mihintsy mikasika ny zava-panahy : azo lazaina fa mbola maty ny fanahiny na dia antsoina hoe : Kristiana aza izy.
    • Fanotaniana ho anao mpamaky : EFA NANDALO MARINA TAMIN’NY FAHATERAHANA INDRAY VE IANAO ?

TOERANA MISY NY EGLISE AGAPE : BOBIGNY- POITIERS- LIBANONA

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Ireto ny fotoana sy ny toerana ahitanao ny fotoam-bavaka hiarahana @ Eglise Agape. Manasa antsika am-pitiavana be tongava maro hiara-hanompo an’Andriamanitra.

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS  86000

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY @ 10 h 30

BOBIGNY  93000

Toerana : 1 rue Carnot

Métro 5 Terminus Pablo Picasso

Tel : 06 30 04 25 01  –  01 41 60 01 63

ALAHADY @ 11 ora

LIBAN –  CHAPEL /HAMRA

Near East School of Theology.

Tel : 971 79 162 988 – 961 70 840 292

Misokatra ho antsika rehetra  ny fiangonana Agape. Tsy mavakavaka, mizara fitiavana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

Miandry anao ny Tompo Jesosy.

Hisy ny batisan’ny rano ny Asabotsy 28 Juillet 2018 any Poitiers izay hanasana antsika rehetra .  Antsoy ny laharana voalaza etsy ambony.