Category Archives: FAMPAHEREZANA

Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro.
Rehefa nifidy ny zanak’Israely Andriamanitra, ka nanafaka azy teo ambany fangejan’i Farao, dia nanana tanjona tsara hampandova azy ireo ny tany Kanana Izy . Teny an-dàlana ho any @ izany tanjona izany anefa dia nandalo zavatra maro isan-karazany izy ireo mba hijeren ‘ Andriamanitra azy na tena tia Azy tokoa ireto zanak’Israely ireto na tsia

Nomeny lalàna sy fitsipika izy ireo mba hahatongavany any @ izany tany Kanana izany, ary isan’izany ny didy 10 izay nomena an’i Mosesy mba ho vakiany sy hampianariny azy .

Eksodosy 20 : 1 Andriamanitra ka nanao hoe : 2- Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin’ ny tany Egypta, tamin’ ny trano nahandevozana. 3 -Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany. 4- Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin’ ny lanitra ambony, na izay etỳ amin’ ny tany ambany, na izay any amin’ ny rano ambanin’ ny tany. 5- Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy; fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin’ ny zanaka hatramin’ ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin’ izay mankahala Ahy.

Ampahany ihany ireo fa efa maneho sahady hoe : Andriamanitra saro-piaro ilay Andriamanitra nifidy sy namoaka azy ireto. Tsy zakan’Andriamanitra mihintsy ny mahita azy ireto manompo na miankohoka @ sarin-javatra voasikotra, na andriamanitra hafa ; indrisy anefa fa maditra ireto zanak’Israely ireto ka arakaraky ny andrarana sy hitenenana azy vao maika mirona sy mivily manompo andramanitra hafa izy. Raha tena mandinika ny baiboly ianao mpamaky dia hahita fa tsy tonga tany @ ilay tanjona tany Kanana izy ireto, afa-tsy ny 2 lahy ihany izay hita fa tanteraka t@ fanarahana an’Andriamanitra.

Nomery 25: 26 Fa Jehovah efa nilaza azy hoe: Ho faty any an-efitra tokoa ireo. Koa dia tsy nisy olona sisa tamin’ ireny afa-tsy Kaleba, zanak’ i Jefone, sy Josoa, zanak’ i Nona, ihany.

Maro ny kristiana izay manaradia an’i Jesosy @ izao vanin’andro izao, ary dia mihevitra sy maniry tokoa ho tonga any @ ilay toerana sarobidy izay efa nampanantenany hoe Jaona 14 :2
Ao an-tranon’ ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Misy fitoerana efa nomaniny ho ahy sy anao any an-danitra, ar ety an-dalana isika izao mbola tsy tonga, tsarovy anefa fa mandinika akaiky ny foko sy ny fonao Andriamanitra, sao dia misy zavatra hafa iankohofantsika, toa endrin’ireo andriamanitra tsy izy! izay tena mahasaro-paro an’Ilay nifidy sy niantso antsika; mety sary vongana io , na koa ireo olona efa maty na mbola velona izay lazaina fa hoe olo-masina, mety ho sarin’olona efa maty , (vady , zanaka, ankohonana, mpampiasa , olo-tiana) , mety ho vola , harena, asa, sns … izay rehetra maka ny toeran’Andriamanitra, tianao mihoatra Azy na mandeha aloha noho Izy, raha ho tanisaina de tena lava dia lava ny lisitra, fa anjaranao no mandinika ny fonao hoe inona avy izay ireo zavatra ireo. Aza hadino fa ireo zavatra ireo no manaka anao tsy ho tody soa any @ ilay tany kanana na koa ny fiainana mandrakizay. Izao anefa;.. mbola tsy tara ianao, izay mamaky ity @ izao fotoana izao, mbola azonao atao ny miova famindra manaisotra ireo endrika sampin’ ny fo ireo, koa mibebaha @ fonao rehetra ary mametraha an’Andrimanitra ho voalohany @ eo amin’ny fiainanao hatramin’izao sisa izao .
fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro.

HT Razafimanjato

FITOMBOANA ARAM-PANAHY

Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho tsy maintsy mihena. Jaona Mpanao batisa no nilaza io teny io, milaza ny fahakelezan’ny tenany izy manoloana an’i Jesosy. Jaona 3. 30

Ny zava-drehetra izay atao , na ambolena na atsangana dia  misy ny Fiantombohana daholo ary koa misy ny Fiafarana . Ohatra raha mamboly voa iray ianao dia tsy maintsy miantomboka @ Famafazana aloha, izany hoe : Fizarana ny tenin’Andriamanitra, tsy avy hatrany akory dia maniry ny voa rehefa afafy.

Jaona 12. 24 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa : Raha tsy latsaka amin’ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy ; fa raha maty kosa izy , dia hahavokatra be.

Ny voa anefa dia tsy mety hitondra vokatra mihintsy fa hijanona ho voa foana raha tsy misy ny fitomboana , ary tsy hitombo mihintsy koa ny voa raha tsy tanteraka tsara daholo ny fepetra rehetra izay ilainy, ohatra mila tany tsara, mila rano matetika, tokony hahazo masoandro tsara. Torak’izany koa ny kristianina iray dia tsy afaka ny hitombo mihintsy ka hitondra vokatra raha tsy feno tsara ireo zavatra ilainy @ izany,  ka noho izany ;
Ny Fifandraisana @ Andriamanitra amin’ny alalan’ny Vavaka @ Fanahy, ny Fandrenesana sy Fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra, ary Fidirana ho anisan’ny  Tenan’i Kristy, dia ny fandraisana andraikitra ,izany hoe lasa tena Mpivavaka Kristiana, Jaona4:23. 
Ny fitomboana dia miankina  hetaheta sy ny fahazotoan’ny @ tsirairay amin’ny fitiavana ny zava-panahy.

La vraie repentance implique toujours un désir de réparer, de restituer

Mais parce qu’il vous aime, il veut vous donner l’occasion de régler parfaitement ce contentieux qui gêne votre relation avec lui. Celui qui a commis une faute il y a très longtemps, et qui n’a pas reconnu son péché ni restitué ce qu’il a volé, sait au fond de lui-même que le temps n’arrange rien. Cinq siècles se sont écoulés entre le jour où David tua Urie pour lui voler sa femme et le premier chapitre de l’évangile de Matthieu.

Pourtant, ce demi millénaire ne suffit pas à changer le point de vue de Dieu : dans la généalogie de Jésus, Bathsheba fut déclarée être la femme d’Urie et non celle de David !

Car le temps n’efface rien. Si vous défendez un style de vie que Dieu n’agrée pas, le temps n’y pourra rien. « Ah, mais c’est de l’histoire ancienne ! Regardons en avant, voyons ! Nous sommes dans la grâce, non sous la loi !… » De tels arguments n’ont absolument aucun crédit pour Dieu.

  • Vous avez gardé rancune ?
  • Vous avez blessé quelqu’un ?
  • Vous avez volé puis simplement demandé pardon à Dieu ?

Je vous encourage à vous repentir. Dieu pardonne ceux qui se repentent. Repentir signifie changer de pensée, de direction, de comportement. Mieux vaut être repris dans sa conscience ici-bas pour peu de temps et se soumettre au Seigneur que de jouir d’une paix relative toute votre vie mais d’être tourmenté pour l’éternité !… La soumission aux exigences morales de votre Créateur procure une tranquillité d’esprit qu’aucune richesse, bien ou substance ne peuvent apporter.

Zachée (Luc 19.2-8) pouvait s’offrir tout ce qu’il voulait en tant que collecteur d’impôts, mais n’avait aucun accès à la vraie paix de Christ. Sa repentance lui ouvrit le ciel, et Jésus mangea même chez lui ce soir-là ! Wow ! Pourquoi ? Parce ce qu’il était prêt à restituer ce qu’il avait dérobé. La vraie repentance implique toujours un désir de réparer, de restituer. 
Cloué sur la croix près de Christ, le brigand repentant en fut incapable. Mais Dieu vit son cœur vrai et lui ouvrit le ciel. Comme lui, soyez authentique avec vous-même, et appelez les choses par leur nom. Si vous pouvez le faire, demandez pardon et réparez ! Allez-y sans peur, car Dieu regarde à votre cœur.

Cher(e) ami(e), c’est Christ qui efface le péché, pas le temps ! Soyez vrai(e) avec vous-même et avec lui : repentez-vous chaque fois que nécessaire. Ainsi, Dieu vous gardera dans sa paix merveilleuse et son amour brillera sur toute votre personne.

 

PENTECOTE à PARIS

ALAHADY 09 JUIN 2019 @ 10.30

PANTEKOSTA Hafakely , anasana antsika rehetra eto Paris ;

Fotoana miavaka miaraka amin’ny Fanahy Masina hanovozantsika indray Hery sy Hosotra Vaovao.

Ho antsika rehetra tsy an-kanavaka, indrindra fa isika mahatsiaro reraka aram-panahy, mihamangatsiaka amin’ny Fitiavana an’Andriamanitra, tsy manana hetaheta intsony na mazoto hanompo ny Tompo. Tongava fa handray fanavaozam-panahy ianao, hirehitra indray ilay afom-panahy ao anatinao.

Hisy sakafom-pifankatiavana aorian’ny fotoana.

Asao ny namana aman-tsakaiza, tongava maro.

Alahady 09 Juin 2019 à 10.30

46 rue des Rigoles , Paris 20e

Métro Jourdain -Ligne 11

TOERANA MISY NY EGLISE AGAPE : BOBIGNY- POITIERS- LIBANONA

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Ireto ny fotoana sy ny toerana ahitanao ny fotoam-bavaka hiarahana @ Eglise Agape. Manasa antsika am-pitiavana be tongava maro hiara-hanompo an’Andriamanitra.

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS  86000

Toerana :  2,  rue Bessie Colemane

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY @ 10 h 30

BOBIGNY  93000

Toerana : 1 rue Carnot

Métro 5 Terminus Pablo Picasso

Tel : 06 09 72 50 65  –  01 41 60 01 63

ALAHADY @ 11 ora

LIBAN –  DAORA 

Face Pharmacie KARHAT / Station bus Bigfaya

6 ème étage.

Tel : 971 79 162 988 – 961 70 840 292

Misokatra ho antsika rehetra  ny fiangonana Agape. Tsy mavakavaka, mizara fitiavana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

Miandry anao ny Tompo Jesosy.